WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
    
Baner


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 21 października 2016

Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 55/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. ustala się następujący harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017:
 1. Stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi:
 • studenci II - IV roku studiów: 
         23.08 - 24.08.2016 r.                - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn;
         25.08 - 26.08.2016 r.                - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fiyzyczne;
         29.08 - 30.08.2016 r.                - pedagogika, praca socjalna;
         31.08 - 02.09.2016 r.                - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie;
         05.09 - 06.09.2016 r.                - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, filologia angielska SUM,
                                                                 filologia germańska, filologia germańska SUM.
 • studenci I roku studiów (rekrutowani w I naborze): 
         07.09 - 08.09.2016 r.               - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn;
         09.09; 12.09.2016 r.                - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne;
         13.09 - 14.09.2016 r.               - informatyka, kosmetologia, pielęgniarstwo*;
         15.09 - 16.09.2016 r.               - pedagogika, praca socjalna;
         19.09 - 20.09.2016 r.               - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie; 
         21.09 - 22.09.2016 r.               - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, filologia angielska SUM,                                                                  filologia germańska, filologia germańska SUM.
 
         * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW na jego prowadzenie.
 • studenci I roku studiów (rekrutowani w II naborze) oraz studenci studiów niestacjonarnych (I nabór):
          28.09 - 05.10.2016 r.               - wszystkie kierunki
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów:
         03.10.2016 r.                             - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn;
         04.10.2016 r.                             - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne;
         05.10.2016 r.                             - pedagogika, praca socjalna;
         06.10.2016 r.                             - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie;
         07.10.2016 r.                             - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, filologia angielska SUM,
                                                                filologia germańska, filologia germańska SUM.
 1. Dodatkowy termin dla osób, które nie złożyły dokumentów ww. terminach:
         24.09.2016 r. (sobota)            - wszystkie kierunki
         08.10.2016 r. (sobota)            - wszystkie kierunki
 
        Od listopada student może ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej między 1 a 10 dniem każdego 
        miesiąca (z wyjątkiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów).


 

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2016/2017

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o świadczenia pomocy materialnej w formie:
 • stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowow trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
INFORMACJE OGÓLNE:
 • ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadmosci (wprowadzonych w życie  zarządzeniem Rektora Nr 55/2016 z 11 lipca 2016 r.)
 • jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia,
 • wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta,
 • rok obliczeniowy, z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych - 2015,
 • student studiów stacjonarnych, który zakwateruje się w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki (wynajem mieszkania/pokoju na terenie miasta Koninia) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta,
 • wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza w formie zarządzenia,
 • zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 56/2016 z 11 lipca 2016 ustala się na rok akademicki 2016/2017 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 860,00 zł netto.
Zarządzenie Nr 56/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2016/2017 zobligowani są do złożenia w odpowiednim terminie następujących dokumentów:

Wykaz dokumentacji obowiązjuącej przy ubieganiu się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2016/2017.
 
Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dostępne są w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie.

Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że będzie realizował na rok szkolny i akademicki 2016/2017 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 
Kandydatów do stypendium zgłasza starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu według przynależności do miejsca stałego zameldowania ucznia/studenta. Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów wyliczoną zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.
 
O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie nastepujące kryteria:
 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym, zgodnie z Regulaminem paragraf 1 ust 4 pkt 1,
 2. zameldowane są na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Regulaminem paragraf 1 ust 4 pkt 2,
 3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia, zgodnie z Regulaminem paragraf 1 ust 4 pkt 3,
 4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w Regulaminie w paragrafie 1 ust 4 pkt 4,
 5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto, zgodnie z Regulaminem paragraf 1 ust 4 pkt 5 lit. a i b,
 6. złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://www.umww.pl/ w zakładce Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

Dodatkowych informacji udziela Pani Aleksandra Kubacka, nr tel.:61 62 66 584; e-mail: aleksandra.kubacka@umww.pl
 

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017".
 
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r.
 
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostwoych dla studentów w roku akademickim 2016/2017" Segment IA znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl


Druki do pobrania

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 118
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 24 97 238
stypendia@konin.edu.pl

mgr Marta Marciniak
samodzielny referent ds. wspópracy z zagranicą
marta.marciniak@konin.edu.pl

mgr Małgorzata Wróblewska
samodzielny referent ds. studenckich
malgorzata.wroblewska@konin.edu.pl

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki