WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
    
Energetyka


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 4 października 2015

Komunikat!

Szanowni Studenci!
 
uprzejmie informuję, iż nastąpiła zmiana lokalizacji Biura Pomocy Materialnej. Dnia 07 lipca 2015 r. Biuro zostało przeniesione do pokoju 118 (I piętro, ul. Przyjaźni 1).


Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016

Niniejszy harmonogram, wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora Nr 59/2015 z z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczy terminów składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2015/2016. Od miesiąca listopada 2015 r.  do czerwca 2016 r. wnioski o:
 • stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.
można składać w terminie: od 1 do 10 każdego miesiąca zgodnie z paragrafem 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie.

Zarządzenie Nr 59/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Studenci szkół wyższych zamieszkujący na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego m.in. studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, który stanowi załącznik do ww. Uchwały.
Zgodnie z Regulaminem kandydatów do stypendium mogą proponować rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych
i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”). W PWSZ w Koninie kandydatów do stypendium proponuje Prorektor ds. Kształcenia.
 
Kontakt do sekretariatu 63 249 72 10, e-mail: prorektor.ksztalcenie@konin.edu.pl.
 
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:
 1. wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa:
  1. publikacje naukowe,
  2. uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  3. udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  4. działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.
Do wniosku należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:
 1. zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. osiągnięcia opisane we wniosku.
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sekretariat - piętro V, pokój 534

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi w listopadzie br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Termin składania wniosków: do 30 września 2015 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego w kat. student

Główne osiągnięcia stypendystów - 2014r.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o pomoc materialną w formie:
 
- stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom 
  studencki,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
 
Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty do 10-ego każdego miesiąca. Wniosek taki rozpatrzony zostanie
w miesiącu jego złożenia.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2015/2016 zobligowani są do złożenia w odpowiednim terminie następujących dokumentów:

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 60/2015 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi od 14 lipca 2015 roku będzie obowiązywał znowelizowany regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 ustala się na rok akademicki 2015/2016 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 850,00 zł netto.

Zarządzenie Nr 58/2015 rektora PWSZ w Koninie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.


Domy Studenta:

Wszelkie pytania związane z terminami i ubieganiem się o miejsce w domu studenta proszę kierować bezpośrednio
do kierownika domów studenckich. I tak:

Dom Studenta nr 1,  przy ul. Popiełuszki 4          tel. 63 249 71 70, kierownik: 249 71 55
Dom Studenta nr 2,  przy ul. Wyszyńskiego 3     tel. 63 249 71 90, kierownik: 249 71 91
 

Druki do pobrania

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 118
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 24 97 238
stypendia@konin.edu.pl

mgr Małgorzata Wróblewska
referent ds. studenckich
malgorzata.wroblewska@konin.edu.pl

Kalendarium

AKADEMIA MŁODEGO STUDENTA AKADEMIA PRAKTYKÓW BIZNESU GALERIA

KONIŃSKIE STUDIA JĘZYKOWE

KONFERENCJE
E-LEARNING

 

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia Inżynieria środowiskaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki