WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
      
BANER


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 29 maja 2017

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o mozliwości składania do 15 lipca 2017 r. wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie informujemy, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVIII/490/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016r. poz. 3069).
 
Wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
 
http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe
 
Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Odbiór decyzji administracyjnych po posiedzeniu Komisji Stypendialnej z 16.05.2017 r.

Drodzy studenci,

informuję, że są już gotowe do odbioru decyzje dotyczące przyznania lub nieprzyznania nastepujących świadczeń:
 • stypendium socjalnego/socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium socjalnego - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,
 • zapomóg.
Decyzje wydawane są w terminie 17.05. - 19.05.2017 r. w godz. od 8:00 do 14:00 w Biurze Pomocy Materialnej (pokój 118, ul. Przyjaźni 1).
 
Jednocześnie przypominam, że podstawą wypłaty ww. świadczeń jest odbiór decyzji administracyjnej.

 

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018".
 
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r.
 
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 roku (do godz. 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą zalączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 25 sierpnia 2017 r. wnioski nie będą przyjmowane.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostwoych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment IA znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl
 
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610.

Stypendia z Własnego Funduszu Stypandialnego

Drodzy Studenci!

uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 88/2016 z dnia 3 października 2016 r. 30 kwietnia 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego.

Zasady przyznawania oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotowego świadczenia znajdziecie w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; link poniżej:

http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz%C4%85dz_%20nr%2083-2016%20-%20ws_%20zasad%20przyznawania%20styp_%20z%20WFS(2).pdf

 

"Aktywny samorząd" - Moduł II program finansowany przez PFRON

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu informuje, że w roku akademickim 2016/2017 możliwe jest uzyskanie - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dofinansowania do kosztów nauki przez osoby niepełnosprawne uczące się w szkołach wyższych lub poliecalnych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (lub orzeczenie równoważne).

Środki można uzyskać w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (Moduł II programu) finansowanego przez PFRON, a realizowanego przez samorządy powiatowe.

Z pełną treścią programu zapoznać się można na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl). Osoby zainteresowane składają wnioski o dofiansowanie do właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania samorządu powiatowego, gdzie również dostępne sa materiały informacyjne i druki wniosków.

Zgodnie z obowiązującymi w bieżącym roku akademickim warunkami wypłaty dofinansowania, studenci niepełnosprawni korzystający z pomocy w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II są zobowiązani do przekazania Realizatorowi programu (właściwa jednostka samorządu powiatowego) informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub zaświadczenia z uczelni, że uczęszczali na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego, że student realizuje przewód doktorski, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ulotka - "Aktywny samorząd"

 

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2016/2017

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o świadczenia pomocy materialnej w formie:
 • stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowow trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
INFORMACJE OGÓLNE:
 • ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadmosci (wprowadzonych w życie  zarządzeniem Rektora Nr 55/2016 z 11 lipca 2016 r.)
 • jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia,
 • wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta,
 • rok obliczeniowy, z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych - 2015,
 • student studiów stacjonarnych, który zakwateruje się w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki (wynajem mieszkania/pokoju na terenie miasta Koninia) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta,
 • wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza w formie zarządzenia,
 • zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 56/2016 z 11 lipca 2016 ustala się na rok akademicki 2016/2017 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 860,00 zł netto.
Zarządzenie Nr 56/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2016/2017 zobligowani są do złożenia w odpowiednim terminie następujących dokumentów:

Wykaz dokumentacji obowiązjuącej przy ubieganiu się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2016/2017.
 
Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dostępne są w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie.

Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Zarządzenie Nr 102/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 55/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. ustala się następujący harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017:
 1. Stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi:
 • studenci II - IV roku studiów: 
         23.08 - 24.08.2016 r.                - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn;
         25.08 - 26.08.2016 r.                - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fiyzyczne;
         29.08 - 30.08.2016 r.                - pedagogika, praca socjalna;
         31.08 - 02.09.2016 r.                - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie;
         05.09 - 06.09.2016 r.                - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, filologia angielska SUM,
                                                                 filologia germańska, filologia germańska SUM.
 • studenci I roku studiów (rekrutowani w I naborze): 
         07.09 - 08.09.2016 r.               - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn;
         09.09; 12.09.2016 r.                - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne;
         13.09 - 14.09.2016 r.               - informatyka, kosmetologia, pielęgniarstwo*;
         15.09 - 16.09.2016 r.               - pedagogika, praca socjalna;
         19.09 - 20.09.2016 r.               - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie; 
         21.09 - 22.09.2016 r.               - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, filologia angielska SUM,                                                                  filologia germańska, filologia germańska SUM.
 
         * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW na jego prowadzenie.
 • studenci I roku studiów (rekrutowani w II naborze) oraz studenci studiów niestacjonarnych (I nabór):
          28.09 - 05.10.2016 r.               - wszystkie kierunki
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów:
         03.10.2016 r.                             - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn;
         04.10.2016 r.                             - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne;
         05.10.2016 r.                             - pedagogika, praca socjalna;
         06.10.2016 r.                             - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie;
         07.10.2016 r.                             - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, filologia angielska SUM,
                                                                filologia germańska, filologia germańska SUM.
 1. Dodatkowy termin dla osób, które nie złożyły dokumentów ww. terminach:
         24.09.2016 r. (sobota)            - wszystkie kierunki
         08.10.2016 r. (sobota)            - wszystkie kierunki
 
        Od listopada student może ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej między 1 a 10 dniem każdego 
        miesiąca (z wyjątkiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów).


 

Druki do pobrania

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 118
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 24 97 238
stypendia@konin.edu.pl

mgr Marta Marciniak
samodzielny referent ds. wspópracy z zagranicą
marta.marciniak@konin.edu.pl

mgr Małgorzata Wróblewska
samodzielny referent ds. studenckich
malgorzata.wroblewska@konin.edu.pl

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki