WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
Konińskie Studia Językowe
Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 20 kwietnia 2014

Komunikat po posiedzeniu Komisji Stypendialnej w miesiącu kwietniu 2014

Uprzejmie informuję, iż decyzje administracyjne po posiedzeniu Komisji Stypendialnej zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany we wniosku. Poniżej załączone są listy z wynikami po posiedzeniu Komisji.

socjalne IV'2014

niepelnosprawni IV'2014

zapomoga IV'2014

Komunikat po posiedzeniu Komisji Stypendialnej w miesiącu marcu 2014

Uprzejmie informuję, iż decyzje administracyjne po posiedzeniu Komisji Stypendialnej zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany we wniosku. Poniżej załączone są listy z wynikami po posiedzeniu Komisji.

Socj III'2014

Niepelnosprawnosc III'2014

Zapomogi III'2014

Zmiana godzin pracy Biura Pomocy Materialnej

Uprzejmie informuję, że od 03.03.2014r. Biuro Pomocy Materialnej będzie czynne w godz. od 8:00 - 16:00.

Godziny przyjęć studentów: 9:00 - 14:00.


Komunikat po posiedzeniu Komisji Stypendialnej w miesiącu lutym 2014

Uprzejmie informuję, iż decyzje administracyjne po posiedzeniu Komisji Stypendialnej zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany we wniosku. Poniżej załączone są listy z wynikami po posiedzeniu Komisji.

Zapomogi II'2014

Socjalne II'2014

Stypendium Starosty Konińskiego

O stypendium Starosty Konińskiego mogą ubiegać się studenci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osiągający jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce. Zapraszam do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej:

 

Program stypendialny „Agrafka Agory” - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory

Program skierowany jest do osób rozpoczynających naukę na studiach dziennych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2013 r.

wniosek AA (255,69 Kb)

W dniu 29.10.2013 Komisja Stypendialna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie rozpatrzyła wnioski o stypendium  programu  "Agrafka Agory"  i wytypowała 3 kandydatów do stypendium. Nad pracą Komisji zgodnie  z regulaminem czuwa Kapituła Towarzystwa Samorządowego, która ostatecznie zatwierdziła listę stypendystów:

W ramach programu "Agrafka Agory" przyznane zostaną 3 stypendia dla studentów pierwszego roku PWSZ w Koninie. Stypendia przyznane są na rok akademicji 2013/2014 w wysokości 3 420,00 każde i wypłacane będą w 9 ratach po 380,00 zł.

Lista laureatów programu:

Dominika Dobersztyn

Arkadiusz Kamiński

Jolanta Kierzek

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Z wynikami Konkursu można zapoznać się również na stronie:
http://www.stypendia.ts.konin.pl/ts/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=214

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Studenci uczelni publicznych mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Stypendium jest przyznawane corocznie i ma charakter pomocy socjalnej.

Więcej informacji na 
http://pwsz.konin.edu.pl/pl/aktualnosci/167/1580/stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego
 

Informacje o stypendiach PWSZ Konin

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się o pomoc materialną.
Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty do 10-ego każdego miesiąca. Wniosek taki rozpatrzony zostanie w miesiącu jego złożenia.

UWAGA!!! 
Zapomogi: o przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który ponosi wydatki związane m.in. z: nieszczęśliwym wypadkiem, ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmiercią członka rodziny, będącego we wspólnym gospodarstwie domowym, urodzeniem dziecka, w innych uzasadnionych przypadkach mających znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej studenta nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

 

Wszelkie pytania związane z terminami i ubieganiem się o miejsce w domu studenta proszę kierować bezpośrednio
do kierowników domów studenckich. I tak:

Dom Studenta przy ul. Popiełuszki 4          tel. 63 249 71 70
Dom Studenta przy ul. Wyszyńskiego 3     tel. 63 249 71 91

 
Ustala się na rok akademicki 2013/2014 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania
się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie
innym niż dom studencki w wysokości 795,00 zł netto. / Zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 7 sierpnia 2013 r./

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 2
Godziny przyjęć: 9.00 - 14.00 (pon. - pt.)
e-mail: stypendia@konin.edu.pl

Agnieszka Glapa
tel. 63 24 97 238
 
Małgorzata Wróblewska
tel. 63 24 97 238

Zobacz koniecznie

 
Logotyp 1Logotyp 3Logotyp 2BIPSERMO