WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 3


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 23 lipca 2017

Odbiór decyzji administracyjnych po posiedzeniu Komisji Stypendialnej z 22.06.2017 r.

Drodzy studenci,

informuję, że są już gotowe do odbioru decyzje dotyczące przyznania lub nieprzyznania nastepujących świadczeń:
 • stypendium socjalnego - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomóg.
Decyzje wydawane są w terminie 23.06.2017 r. oraz 26-28.06.2017 r. w godz. od 8:00 do 14:00 w Biurze Pomocy Materialnej (pokój 14, ul. Wyszyńskiego 3c).
 
Jednocześnie przypominam, że podstawą wypłaty ww. świadczeń jest odbiór decyzji administracyjnej.

 

Komunikat!

Ze względu na zaplanowaną na poniedziałek 19.06.2017 r. przeprowadzkę Stanowiska ds. pomocy materialnej dla studentów, informuję, że kontakt z biurem będzie bardzo utrudniony.

W związku z powyższym proszę się zgłaszać tylko w wyjątkowo pilnych sprawach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam od wtorku do budynku przy ul. Wyszyńskiego 3c, pokój nr 14.

Komunikat!

Uprzejmię informuję, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 50/2017 z dnia 31 maja 2017 r. nastąpi wypata wyrównania stypendium Rektora dla najlepszych studentów za okres od października 2016 roku do czerwca 2017 roku.
 
Wypłata przedmiotowego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 50/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w przedmiocie podwyższenia stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017.

 

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o mozliwości składania do 15 lipca 2017 r. wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie informujemy, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVIII/490/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016r. poz. 3069).
 
Wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
 
http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe
 
Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018".
 
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r.
 
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 roku (do godz. 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą zalączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 25 sierpnia 2017 r. wnioski nie będą przyjmowane.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostwoych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment IA znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl
 
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610.

"Aktywny samorząd" - Moduł II program finansowany przez PFRON

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu informuje, że w roku akademickim 2016/2017 możliwe jest uzyskanie - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dofinansowania do kosztów nauki przez osoby niepełnosprawne uczące się w szkołach wyższych lub poliecalnych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (lub orzeczenie równoważne).

Środki można uzyskać w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (Moduł II programu) finansowanego przez PFRON, a realizowanego przez samorządy powiatowe.

Z pełną treścią programu zapoznać się można na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl). Osoby zainteresowane składają wnioski o dofiansowanie do właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania samorządu powiatowego, gdzie również dostępne sa materiały informacyjne i druki wniosków.

Zgodnie z obowiązującymi w bieżącym roku akademickim warunkami wypłaty dofinansowania, studenci niepełnosprawni korzystający z pomocy w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II są zobowiązani do przekazania Realizatorowi programu (właściwa jednostka samorządu powiatowego) informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub zaświadczenia z uczelni, że uczęszczali na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego, że student realizuje przewód doktorski, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ulotka - "Aktywny samorząd"

 

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2016/2017

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o świadczenia pomocy materialnej w formie:
 • stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowow trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
INFORMACJE OGÓLNE:
 • ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadmosci (wprowadzonych w życie  zarządzeniem Rektora Nr 55/2016 z 11 lipca 2016 r.)
 • jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia,
 • wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta,
 • rok obliczeniowy, z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych - 2015,
 • student studiów stacjonarnych, który zakwateruje się w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki (wynajem mieszkania/pokoju na terenie miasta Koninia) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta,
 • wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza w formie zarządzenia,
 • zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 56/2016 z 11 lipca 2016 ustala się na rok akademicki 2016/2017 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 860,00 zł netto.
Zarządzenie Nr 56/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2016/2017 zobligowani są do złożenia w odpowiednim terminie następujących dokumentów:

Wykaz dokumentacji obowiązjuącej przy ubieganiu się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2016/2017.
 
Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dostępne są w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie.

Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Zarządzenie Nr 102/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

Druki do pobrania

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Wyszyńskiego 3c, pok. nr 14
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 24 97 238
stypendia@konin.edu.pl

mgr Marta Marciniak
samodzielny referent ds. wspópracy z zagranicą
marta.marciniak@konin.edu.pl

mgr Małgorzata Jakubowicz
samodzielny referent ds. studenckich
malgorzata.jakubowicz@konin.edu.pl

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki