WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Nowe studia magisterskie – gospodarka i administracja publiczna


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2019

Uwaga!

Uwaga!
Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020 USTAWA wprowadza, w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

Art. 88 ust. 5.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 2. pkt 1)

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]


Komunikat!

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów w roku akademickim 2019/2020
(tj. terminy składania wniosków, wzory wniosków, regulamin)
będą dostępne na stronie internetowej
po 15 sierpnia 2019 r.
 

Komunikat


Stanowisko ds. pomocy materialnej dla studentów zostało przeniesione do pokoju nr 2 (budynek przy ul. Przyjaźni 1) .

Godziny przyjęć studentów: 10.00 - 12.00

 


Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o świadczenia pomocy materialnej w formie:
 • Stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta.
 • Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów wypełniony w formie elektronicznej i wydrukowany wniosek (pobrany ze strony internetowej uczelni) oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadomości (wprowadzonych w życie zarządzeniem Rektora Nr 41/2018 z 13 sierpnia 2018 r.). Jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia.
Terminy składania wniosków
Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 • Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, zobowiązani są również przesłać ww. wnioski
  w wersji elektronicznej na adres mailowy Biura Kadr, Płac i Stypendiów przed złożeniem dokumentów w „wersji papierowej” w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów.
 
Szczegóły dotyczące wysyłania wniosków drogą elektroniczną znajdują się
w Instrukcji zawartej w tych wnioskach
 
 • Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki jest zobowiązany dołączyć prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów będący załącznikiem do wniosku o stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
 • Pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów zobowiązany jest zweryfikować poprawność dokonanych przez studenta obliczeń i potwierdzić to na dokumencie. W przypadku korekty, prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów drukuje i załącza do wniosku pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów.
 • Wykaz dokumentów jakie należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne znajduje się w instrukcji zawartej we wniosku.
 
W przypadku problemów z wypełnieniem wniosków lub Kalkulatora dochodów
prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Kadr, Płac i Stypendiów
 
 • Wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza w formie zarządzenia.
Zarządzenie Nr 68/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 października 2018 r.  w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019
 
 • Wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Student studiów stacjonarnych, który zakwateruje się w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki (wynajem mieszkania/pokoju na terenie miasta Konina) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 40/2018 z 13 sierpnia 2018 ustala się na rok akademicki 2018/2019 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 950,00 zł netto.
Zarządzenie Nr 40/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki.
 • Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta.

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.    
                     
Regulamin


W Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (w pokoju 2) jest możliwość skorzystania z komputera w celu wypełnienia wniosków.

Wnioski do pobrania

Wnioski należy otwierać za pomocą programu Microsoft Excel (w wersji 2007 lub nowszy) wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office.1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wniosek zawiera Kalkulator dochodów umożliwiający wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego.2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 
3. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

4. Wniosek o przyznanie zapomogiStypendium rektora dla najlepszych studentów

Zarządzenie nr 90/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Regulamin

Terminy składania wniosków
Z
arządzenie Nr 41/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


5. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 
Wniosek należy otwierać za pomocą programu Microsoft Excel (w wersji 2007 lub nowszy) wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office.

Wypełniony w formie elektronicznej wniosek należy:
 • wysłać na e-mail stypendia@konin.edu.pl,
 • następnie wydrukować i podpisać,
 • zanieść do Dziekanatu w celu uzyskania średniej (pracownik dziekanatu potwierdza średnią ocen),
 • złożyć w wersji papierowej w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 118, ul. Przyjaźni 1).


Harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 

Stypendia pomostowe 2018/2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019".
 
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r.
 
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Od dnia 02 lipca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 roku (do godz. 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą zalączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 24 sierpnia 2018 r. wnioski nie będą przyjmowane.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostwoych dla studentów w roku akademickim 2018/2019" Segment IA (wraz z załącznikami) znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl
 
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610.

Kontakt

Kontakt:
Biuro Kadr, Płac i Stypendiów

Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 2

Godziny przyjęć studentów : 10.00 - 12.00 (pon. - pt.)

tel. 63 249 72 38
stypendia@konin.edu.pl

mgr Anna Żerkowska
specjalista ds. administracyjno-studenckich
anna.zerkowska@konin.edu.pl

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki