WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 3


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 19 września 2017

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2017/2018

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o świadczenia pomocy materialnej w formie:
 • Stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowow trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta.
 • Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wypełniony w formie elektronicznej i wydrukowany wniosek (pobrany ze strony internetowej uczelni) oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadomości (wprowadzonych w życie zarządzeniem Rektora Nr 73/2017 z 16 sierpnia 2017 r.). Jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia.
Zarządzenie Nr 73/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 • Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, zobowiązani są również przesłać ww. wnioski
  w wersji elektronicznej na adres mailowy Biura Pomocy Materialnej przed złożeniem dokumentów w „wersji papierowej” w Biurze Pomocy Materialnej.
 
Szczegóły dotyczące wysyłania wniosków drogą elektroniczną znajdują się
w Instrukcji zawartej w tych wnioskach
 
 • Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki jest zobowiązany dołączyć prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów będący załącznikiem do wniosku o stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
 • Pracownik Biura Pomocy Materialnej zobowiązany jest zweryfikować poprawność dokonanych przez studenta obliczeń i potwierdzić to na dokumencie. W przypadku korekty, prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów drukuje i załącza do wniosku pracownik Biura Pomocy Materialnej.
 • Wykaz dokumentów jakie należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne znajduje się w instrukcji zawartej we wniosku.
 
W przypadku problemów z wypełnieniem wniosków lub Kalkulatora dochodów
prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Pomocy Materialnej
 
 • Wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza w formie zarządzenia.
 • Wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Student studiów stacjonarnych, który zakwateruje się w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki (wynajem mieszkania/pokoju na terenie miasta Konina) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 61/2017 z 4 lipca 2017 ustala się na rok akademicki 2017/2018 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 920,00 zł netto.
 Zarządzenie Nr 61/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki
 • Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta.

Wnioski do pobrania

Wnioski należy otwierać za pomocą programu Microsoft Excel (w wersji 2007 lub nowszy) wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office lub za pomocą jego darmowego odpowiednika LibreOffice Calc wchodzącego w skład pakietu LibreOffice.


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
W dniu 26.08.2017 r.,  w związku ze zmianami w Ustawie o świadczeniach rodzinnych dotyczącymi zasad obliczania dochodu opodatkowanego ryczałtem lub wg karty podatkowej,
został zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami. Studenci, którzy pobrali wcześniej wniosek powinni pobrać go ponownie.

Uwaga !
Zgodnie z Zarządzeniem dotyczącym terminów przyjmowania wniosków, studenci (lub członkowie ich rodziny) posiadający gospodarstwo rolne, składają wnioski od 25.09.2017 r. Kalkulator dochodów umożliwiający wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego zostanie umieszczony po ogłoszeniu rocznego dochodu z hektara, który ogłaszany jest corocznie przez Prezesa GUS nie później niż do dnia 23 września.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Wniosek o przyznanie zapomogi


Zarządzenie nr 74/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.    
                     
RegulaminStypendium rektora dla najlepszych studentów

Zarządzenie nr 90/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Regulamin

Terminy składania wniosków określone są w Zarządzeniu nr 73/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 73/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 

 

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018".
 
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r.
 
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 roku (do godz. 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą zalączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 25 sierpnia 2017 r. wnioski nie będą przyjmowane.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostwoych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment IA znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl
 
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610.

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Wyszyńskiego 3c, pok. nr 14
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 249 72 38
stypendia@konin.edu.pl

mgr Anna Żerkowska
specjalista ds. studenckich
anna.zerkowska@konin.edu.pl

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki