WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodów należących do PWSZ w Koninie

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodów należących do PWSZ w Koninie

 

PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-6/2013

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel.63 2497221, 2497202 , fax 63 2497201
e-mail: anna.kruszynska@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl
2. Przedmiot przetargu:
2.1. Samochód osobowy marki SKODA SUPERB model o następujących danych technicznych:
Rok produkcji:                        2006
Data pierwszej rejestracji:       14.02.2006 r.
Nr rejestracyjny:                     PN 20557
Nr identyfikacyjny (VIN):          TMBCL63U969112497
Kolor nadwozia:                      czarny
Pojemność silnika:                 1781,00 cm ³
Rodzaj silnika:                        benzynowy
Rodzaj nadwozia:                    sedan (5-drzwiowy)
Rodzaj skrzyni biegów:            manualna 5 -biegowa
Przebieg:                                300 087 km
Badania techniczne ważne do: 14.02.2014 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym auto posiada: ABS, ESP, Climatronic, centralny zamek na pilota, autoalarm z monitoringiem wnętrza, immobiliser, elektrycznie podnoszone szyby, 6 poduszek powietrznych, lusterka boczne podgrzewane regulowane elektrycznie, podgrzewana tylna szyba, światła przeciwmgielne, reflektory Biksenonowe, podgrzewane przednie siedzenia, wspomaganie układu kierowniczego, radio, 3 pary kluczyków oryginalnych, pełne koło zapasowe, klimatyzowane schowki i podłokietnik, blokada skrzyni biegów – MULTILOCK, czujniki parkowania – tył pojazdu. Pojazd aktualnie ma zamontowane koła z oponami zimowymi (koła z oponami letnimi sprzedane będą w cenie samochodu). Pojazd posiada ubytki lakieru w części przedniej pojazdu "grill".

2.2. Samochód osobowy marki PEUGEOT 406 model o następujących danych technicznych:

Rok produkcji:                         1999
Data pierwszej rejestracji:         02.11.1999 r.
Nr rejestracyjny:                      PN 51557
Nr identyfikacyjny (VIN):           VF38BLFYE80808900
Kolor nadwozia:                       zielony
Pojemność silnika:                  1761,00 cm ³
Rodzaj silnika:                        benzynowy
Rodzaj nadwozia:                    sedan (5-drzwiowy)
Rodzaj skrzyni biegów:            manualna 5 -biegowa
Przebieg:                                259 757 km
Badania techniczne ważne do: 25.11.2014 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym auto posiada: ABS, klimatyzację (niesprawna), centralny zamek na pilota, immobiliser, elektrycznie podnoszone szyby z przodu, 2 poduszki powietrzne, podgrzewana tylna szyba, wspomaganie układu kierowniczego, radio, 2 pary kluczyków oryginalnych. Pojazd aktualnie ma zamontowane koła
z oponami zimowymi (koła z oponami letnimi sprzedane będą w cenie samochodu).

2.3. Samochód osobowy marki FS-LUBLIN ŻUK A0701B model o następujących danych technicznych:

Rok produkcji:                         1992
Data pierwszej rejestracji:         28.06.1993 r.
Nr rejestracyjny:                      PKO F867
Nr identyfikacyjny (VIN):           SUL070111N0560447
Kolor nadwozia:                       szary
Pojemność silnika:                   2120,00 cm ³
Rodzaj silnika:                         benzynowy
Rodzaj skrzyni biegów:            manualna 4 - biegowa
Przebieg:                                32 036 km (licznik biegnie drugi raz)
Badania techniczne ważne do: 27.03.2014 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży wykazuje znaczny stopień zużycia, posiada liczne ślady korozji, przedstawia średni stan techniczny. Posiada sprawne wszystkie mechanizmy. Pojazd sprzedawany bez akumulatora, garażowany. Posiada radio oraz 2 pary oryginalnych kluczyków.

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
3.1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
3.2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3.3. numer telefonu,
3.4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów
i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

3.5. datę sporządzenia oferty,
3.6. oferowaną cenę,
3.7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.
4. Cena wywoławcza samochodów:

4.1. Cena wywoławcza samochodu marki SKODA SUPERB wynosi 21 825,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 00/100). Cenę ustalono na podstawie opinii o wartości rynkowej pojazdu sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

4.2. Cena wywoławcza samochodu marki PEUGEOT 406 wynosi 4 433,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy 00/100). Cenę ustalono na podstawie opinii o wartości rynkowej pojazdu sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

4.3. Cena wywoławcza samochodu marki FS-LUBLIN ŻUK A0701B wynosi 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). Cenę ustalono na podstawie opinii o wartości rynkowej pojazdu sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1, pkt 2 oraz  ust. 2 Ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, nr 177, poz.1054).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

- Dla samochodu marki SKODA SUPERB – 2 182,50 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa 50/100),

- Dla samochodu marki PEUGEOT 406 – 443,30 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści trzy 30/100)

- Dla samochodu marki FS-LUBLIB ŻUK A0701B – 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nr 22150014611214600147750000 (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli
ł się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
„Oferta na zakup samochodu SKODA SUPERB lub „Oferta na zakup samochodu PEUGEOT 406” lub „Oferta na zakup samochodu FS-LUBLIN ŻUK A0701B”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ul. Przyjaźni 1, pokój nr 126 (Sekretariat Kanclerza). Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy można pobrać
w siedzibie sprzedającego tj.
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ul. Przyjaźni 1, pokój nr 117 lub ze strony www.pwsz.konin.edu.pl

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 17.12.2013 r. do godz. 11:00.
Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
5.1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
5.2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 17.12.2013 r. o godz. 11:30, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Konine przy ul. Przyjaźni 1.
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazdy będą udostępniane osobom zainteresowanym w siedzibie sprzedającego tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Konine przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu: Anna Kruszyńska tel. 63 249 72 21
8.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.
9.Inne informacje:

9.1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

9.2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

9.3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

9.4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

9.5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Z up. Rektora PWSZ w Koninie

po Kanclerz PWSZ w Koninie

mgr Danuta Rakowska
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn.: „Przewóz wyposażenia laboratoriów PWSZ z Turku do Konina”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 62-510 Konin ul. Przyjaźni 1,               
tel. 063 249-72-22, fax 063 249-72-11,  NIP 665-22-79-617
 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadania pn.:
„Przewóz wyposażenia laboratoriów PWSZ z Turku do Konina”.
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Propozycję        cenową        należy       złożyć     w  nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie,
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres składającego propozycję cenową oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Przewóz wyposażenia laboratoriów PWSZ z Turku do Konina”,
 1. Podane ceny     w     propozycji     cenowej   mają  być    wyrażone       cyfrowo i słownie,
 2. Propozycja   cenowa  ma  być napisana w    języku    polskim,   czytelną i trwałą techniką,
 3. Propozycja   cenowa  ma obejmować całość zamówienia.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przewiezienie wyposażenia laboratoriów z Turku do Konina. Przedmiotem zamówienia jest przewóz całego wyposażenia laboratoriów znajdującego się w trzech pomieszczeniach  pierwszego piętra budynku PWSZ w Turku przy ul. Milewskiego 8 do budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 z uwzględnieniem ewentualnego demontażu i montażu wybranych elementów wyposażenia. Zamawiający wymaga, aby przed przedstawieniem oferty cenowej Wykonawca dokonał wizji lokalnej, która będzie możliwa w dniu 18 listopada br. po wcześniejszym ustaleniu
z Zamawiającym. W załączniku do zaproszenia znajdują się zdjęcia wyposażenia.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 26.11.2013 r.
 
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
 
5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji cenowej  wg załączonego wzoru,
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego składającego propozycję cenową do występowania w obrocie prawnym  (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez składającego propozycję),
3/ zaparafowany wzór umowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej :
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
 
 
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję  cenową   należy  złożyć  w   terminie  do  dnia    20.11.2013 r.,  do  godz. 12.00            
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przy  ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin – Sekretariat Kanclerza -  pokój nr 126.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.
Składający propozycję cenową może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
 
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 20.11.2013 r. w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 21.11.2013 r., wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej, czy złożona przez Oferenta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, czy też nie.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów  jest:
mgr Anna Kruszyńska, pok. nr 117, tel. 63 249-72-21
 
W załączeniu:
1. Zaproszenie - pobierz
2. Wzór druku dla  „propozycji cenowej”. - pobierz
3. Wzór umowy. - pobierz
4.. Zdjęcia wyposażenia:

a) Pomieszczenie centralne 1 - pobierz zdjęcie
b) Pomieszczenie centralne 2 - pobierz zdjęcie
c) Pomieszczenie centralne 3 - pobierz zdjęcie
d) Pomieszczenie centralne 4 - pobierz zdjęcie
e) Pomieszczenie centralne 4a - pobierz zdjęcie
f) Pomieszczenie centralne 5 - pobierz zdjęcie
g) Pomieszczenie centralne 6 - pobierz zdjęcie
h) Pomieszczenie centralne 7 - pobierz zdjęcie
i) Pomieszczenie centralne 8 - pobierz zdjęcie
k) Pomieszczenie pmocnicze 1 - pobierz zdjęcie
l) Pomieszczenie pmocnicze 2 - pobierz zdjęcie
ł) Pomieszczenie pmocnicze 3 - pobierz zdjęcie
m) Pomieszczenie pmocnicze 4 - pobierz zdjęcie
n) Pomieszczenie wagowo-aparaturowe 1 - pobierz zdjęcie
o) Pomieszczenie wagowo-aparaturowe 2 - pobierz zdjęcie
p) Pomieszczenie wagowo-aparaturowe 3 - pobierz zdjęcie

Konkurs na wynajem powierzchni pod automaty przekąskowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 398964-2013 z dnia 2013-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Konin
2.2.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja czterech pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na dwa laboratoria. 2.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble za wyjątkiem dostawy i montażu blatów...
Termin składania ofert: 2013-10-16

Konin: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria
Numer ogłoszenia: 437284 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 398964 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, faks 063 2497201.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.2.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja czterech pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na dwa laboratoria. 2.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble za wyjątkiem dostawy i montażu blatów laboratoryjnych. 14.2. Szczegóły dotyczące zakresu robót do wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej: 1. Projekt budowlany Załącznik Nr 9 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 10 3. Przedmiar robót Załącznik Nr 11.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA INSTALTECH JÓZEF SŁAWIANOWSKI, UL. BUDOWLANYCH 5/12, 87-800 WŁOCŁAWEK, 87-800 WŁOCŁAWEK, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70325,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 91472,92

 • Oferta z najniższą ceną: 91472,92 / Oferta z najwyższą ceną: 97829,79

 • Waluta: PLN.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria Numer ogłoszenia: 398964 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pwsz.konin.edu.pl
 

Konin: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria
Numer ogłoszenia: 398964 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, faks 063 2497201.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.2.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja czterech pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na dwa laboratoria. 2.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble za wyjątkiem dostawy i montażu blatów laboratoryjnych. 14.2. Szczegóły dotyczące zakresu robót do wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej: 1. Projekt budowlany Załącznik Nr 9 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 10 3. Przedmiar robót Załącznik Nr 11.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 14.8. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga by oferta zabezpieczona były wadium w wysokości 2.500 zł PLN. 20.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 20.3. Wadium musi być wniesione w jednej z form określonych w art.45 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 20.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Kredyt Bank S.A. 22150014611214600147750000 z zaznaczeniem (Wadium w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria). Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wniesione najpóźniej do godz. 10:30 w dniu składania ofert. 20.5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego u Kwestora w pok.129 w terminie określonym w rozdziale X pkt. 20.4. SIWZ, a uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopię wadium załączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwa remonty, modernizację, budowy lub przebudowy - budynków użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 2500 m3 każdy z budynków i wartości wykonanych robót min. 100 tys. zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował kierownikiem budowy ( min. 1 osoba), który winien posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami wymienionymi w niniejszej specyfikacji, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na min. 2 budowach związanych z realizacją budynków użyteczności publicznej oraz co najmniej 5 letnim stażem pracy związanym z wykonywaniem funkcji kierownika budowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: 1. Będzie dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu w wysokości co najmniej kwoty 200 tys. zł. 2. Będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł. 3. Przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności: - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, - odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności: - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, - odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Referencje wykonania robót budowlanych obiektów użyteczności publicznej o kubaturze min 2500 m3 o których mowa w pkt.5.2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.konin.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin Sekretariat Kanclerza pok. nr 126.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 371732-2013 z dnia 2013-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Konin
1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla około 2.000 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł od osoby. Ostateczna liczba studentów zostanie ustalona do dnia...
Termin składania ofert: 2013-09-20

Konin: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Numer ogłoszenia: 396616 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371732 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, faks 063 2497201.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla około 2.000 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł od osoby. Ostateczna liczba studentów zostanie ustalona do dnia 30 października 2013 roku po zakończeniu wpisu studentów na rok akademicki. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 22.09.2013 r. do 21.09.2014 r. Zakres ubezpieczenia musi obejmować następujące świadczenia: - z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym: zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych oraz zwrot kosztów przeszkolenia inwalidów, - z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym: zawał serca, udar mózgu, - z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, - z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, - zwrot kosztów leczenia oraz leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Polski. 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza, pielęgniarki, przedstawiciela innego zawodu medycznego dla około 500 studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie za szkody wyrządzone w czasie praktyk studenckich przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla około 140 nauczycieli akademickich PWSZ w Koninie (etaty i umowy cywilno - prawne). Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. 4) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla około 200 pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości sumy ubezpieczenia 50.000 zł od osoby na wypadek śmierci ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Bankowa 11, 62-500 Konin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Bankowa 11, 62-500 Konin, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50,00

 • Oferta z najniższą ceną: 50,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Bankowa 11, 62-500 Konin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Bankowa 11, 62-500 Konin, ul. Bankowa11, 62-500 Konin, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30,00

 • Oferta z najniższą ceną: 30,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Bankowa 11, 62-500 Konin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Bankowa 11, 62-500 Konin, ul. Bankowa 11, 62-500 Konin, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Bankowa 11, 62-500 Konin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Bankowa 11, 62-500 Konin, ul. Bankowa 11, 62-500 Konin, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57,14

 • Oferta z najniższą ceną: 57,14 / Oferta z najwyższą ceną: 57,14

 • Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Numer ogłoszenia: 371732 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 371732-2013 z dnia 2013-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Konin
1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla około 2.000 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł od osoby. Ostateczna liczba studentów zostanie ustalona do dnia...
Termin składania ofert: 2013-09-20

Numer ogłoszenia: 378870 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371732 - 2013 data 13.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, fax. 063 2497201.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 r godz.: 11:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 r godz.: 11:00.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 r godz.: 11:00.
Zalącznik nr 1 (119,18 Kb)
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pwsz.konin.edu.pl

Konin: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Numer ogłoszenia: 371732 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, faks 063 2497201.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla około 2.000 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł od osoby. Ostateczna liczba studentów zostanie ustalona do dnia 30 października 2013 roku po zakończeniu wpisu studentów na rok akademicki. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 22.09.2013 r. do 21.09.2014 r. Zakres ubezpieczenia musi obejmować następujące świadczenia: - z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym: zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych oraz zwrot kosztów przeszkolenia inwalidów, - z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym: zawał serca, udar mózgu, - z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, - z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, - zwrot kosztów leczenia oraz leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Polski. 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza, pielęgniarki, przedstawiciela innego zawodu medycznego dla około 500 studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie za szkody wyrządzone w czasie praktyk studenckich przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla około 140 nauczycieli akademickich PWSZ w Koninie (etaty i umowy cywilno - prawne). Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. 4) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla około 200 pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości sumy ubezpieczenia 50.000 zł od osoby na wypadek śmierci ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 22.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 20.1. Zamawiający nie wymaga by oferta zabezpieczona była wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że ten warunek spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 z późn. zm.) - na dzień 31.12 2012 roku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 z późn. zm.) - na dzień 31.12 2012 roku.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.konin.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni1, 62-510 Konin Sekretariat Kanclerza - pok. nr 126.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Dokumenty do pobrania Usługi Ubezpieczeniowe

Załącznik nr 1 (125,31 Kb)
Załącznik nr 2 (148,06 Kb)
Zalącznik nr 3 (30,60 Kb)
Załącznik nr 4 (26,77 Kb)
Załącznik nr 5 (165,06 Kb)
Załącznik nr 6 (27,80 Kb)
Załącznik nr 7 (15,74 Kb)
Załącznik nr 8 (41,57 Kb)
Załącznik nr 9 (27,46 Kb)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria. Numer ogłoszenia: 371220 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Konin: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria.

Numer ogłoszenia: 371220 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, faks 063 2497201.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.2.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja czterech pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na dwa laboratoria. 2.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble za wyjątkiem dostawy i montażu blatów laboratoryjnych. 14. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja czterech pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na dwa laboratoria. 14.1. Zakres zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje roboty wykazane w załączonym projekcie, przedmiarze robót ,specyfikacji wykonania robót oraz SIWZ . Przedmiotem zamówienia poza robotami, zgodnie z wymienionymi w pkt.14.1 Wykonawca winien: 1) uporządkować terenu budowy, 2) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewnić transport i dostawę materiałów, sprzętu i urządzeń na plac budowy, 3) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z przekazaniem praw autorskich na rzecz Zamawiającego. 14.2. Szczegóły dotyczące zakresu robót do wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej: 1. Projekt budowlany Załącznik Nr 9 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 10 3. Przedmiar robót Załącznik Nr 11.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

14.8. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 20.1. Zamawiający wymaga by oferta zabezpieczona były wadium w wysokości 2.500 zł PLN. 20.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 20.3. Wadium musi być wniesione w jednej z form określonych w art.45 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 20.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Kredyt Bank S.A. 22150014611214600147750000 z zaznaczeniem - Wadium w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na laboratoria. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wniesione najpóźniej do godz. 10:30 w dniu składania ofert. 20.5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego u Kwestora w pok.129 w terminie określonym w rozdziale X pkt. 20.4. SIWZ, a uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopię wadium załączyć do oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwa remonty, modernizację, budowy lub przebudowy - budynków użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 2500 m3 każdy z budynków i wartości wykonanych robót min. 100 tys. zł każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował kierownikiem budowy ( min. 1 osoba), który winien posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami wymienionymi w niniejszej specyfikacji, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na min. 2 budowach związanych z realizacją budynków użyteczności publicznej oraz co najmniej 5 letnim stażem pracy związanym z wykonywaniem funkcji kierownika budowy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: 1. Będzie dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu w wysokości co najmniej kwoty 200 tys. zł. 2. Będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł. 3. Przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności: - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, - odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności: - odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
8.3. Referencje wykonania robót budowlanych obiektów użyteczności publicznej o kubaturze min 2500 m3 o których mowa w pkt.5.2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.konin.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin Sekretariat Kanclerza - pok. nr 126.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Wyniki konkursów na wynajem powierzchni pod ksero i kawomaty

Konkurs na wynajem powierzchni pod ksero i kawomaty
Zapytania i odpowiedzi do przetargu „Zakup i dostawa samochodu osobowego typu sedan dla PWSZ w Koninie” Ogłoszenie nr 323928-2013 z dnia 2013-08-12 r

Ogłoszenie przetargu „Zakup i dostawa samochodu osobowego typu sedan dla PWSZ w Koninie” Ogłoszenie nr 323928-2013 z dnia 2013-08-12 r

 

Numer ogłoszenia: 326866 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 323928 - 2013 data 12.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, fax. 063 2497201.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZAKOŃCZENIE: 30.09.2013.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZAKOŃCZENIE: 15.11.2013.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.2).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZAKOŃCZENIE: 15.11.2013.

Konin: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu sedan dla PWSZ w Koninie
Numer ogłoszenia: 323928 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, faks 063 2497201.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu sedan dla PWSZ w Koninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu sedan dla PWSZ w Koninie. Samochód będzie wykorzystywany głównie przez Rektora PWSZ w Koninie, więc winien mieć odpowiedni standard. 2.3. Dostawa samochodu osobowego może być zrealizowana przez producenta samochodów osobowych bądź jego przedstawiciela posiadającego także uprawnienia serwisowe dla oferowanej marki pojazdu. 2.4. Samochód osobowy musi spełniać poniższe wymagania: - pojazd fabrycznie nowy, nieużywany nawet do jazd próbnych, - rok produkcji 2013, - kolor lakieru nadwozia: czarny metalizowany/perłowy, - rodzaj silnika: benzynowy, - minimalna moc silnika: 140 KM, - pojemność silnika: 1 800 cm³, - manualna skrzynia biegów, 6-stopniowa, - ilość miejsc: 5, - obręcze kół ze stopów lekkich 16 cali lub większe, - stalowe koło zapasowe, - systemy: ABS, EDS, ASR, - autoalarm + immobiliser, - pojemność bagażnika co najmniej 530 l, - układ wspomagania kierownicy oraz regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, - automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, - światła do jazdy dziennej LED, - bi-ksenonowe reflektory przednie z funkcją adaptacji świateł AFS, - czujniki parkowania przód oraz tył, - spryskiwacze reflektorów przednich, - podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, - ogrzewana przednia szyba, - szyby boczne oraz lusterka sterowane elektrycznie, - boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu, - rolety przeciwsłoneczne bocznych szyb z tyłu, - nawigacja satelitarna + wyświetlacz 2-DIN + antena + mapa Europy Zachodniej, - przygotowanie pod telefon GSM z Bluetooth bez uchwytu dla nawigacji, - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu, - radioodtwarzacz z CD i MP3. 2.5. Samochód osobowy musi spełniać również poniższe wymagania dodatkowe: - okres gwarancji na niezawodną pracę zespołów napędowych oraz mechanizmów bez ograniczeń - minimum 2 lata, - okres gwarancji na perforację blach - minimum 6 lat, - najpóźniej na trzy dni przed upływem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu, - wraz z samochodem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty dotyczące pojazdu, w tym: kartę gwarancyjną, oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę przeglądów serwisowych itp. 2.6. Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego. 2.7. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20.1. Zamawiający nie wymaga by oferta zabezpieczona była wadium .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zamówienia polegające na dostarczeniu nowych samochodów osobowych o minimalnej wartości 80 tys. złotych netto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu w wysokości co najmniej 100 tys. zł oraz będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz co najmniej dwóch dostaw samochodów osobowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane terminowo i zgodnie z umową;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8.3. Referencje wykonania dostaw samochodów osobowych, o których mowa w pkt 5.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Pojemność bagażnika - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.konin.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 pok. nr 118.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania

Załącznik 1 (215,39 Kb)
Załącznik 2 (178,99 Kb)
Załącznik 3 (275,93 Kb)
Załącznik 4 (259,28 Kb)
Załącznik 5 (181,03 Kb)
Załącznik 6 (173,11 Kb)
Załącznik 8 (175,71 Kb)
Załącznik 7 (236,87 Kb)
Załącznik 9 (207,01 Kb)
Protokół (133,05 Kb)

Ogłoszenie przetargu "Wykonanie projektu na remont drogi na zgłoszenie oraz remont drogi między budynkami PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w koninie"


Konin: Wykonanie projektu na remont drogi na zgłoszenie oraz remont drogi między budynkami PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie.
Numer ogłoszenia: 325970 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293626 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2497222, 2497202, faks 063 2497201.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu na remont drogi na zgłoszenie oraz remont drogi między budynkami PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu drogi 1000 m² między budynkami PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie na zgłoszenie oraz remontu tej drogi. 2.2.2. Projekt, przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi, sztuką budowlaną, a w szczególności: a/ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003r.) b/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) c/ Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) d/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r., z późn. zm.) e/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) f/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwstorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) g/ i innymi obowiązującymi. 2.2.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również, jeżeli jest to niezbędne w celu zgłoszenia robót: a/ uzyskanie mapy informacyjnej, b/uzyskanie wszelkich materiałów i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót określonych przepisami obowiązującego prawa, w tym: wniosku do Wydziału Architektury UM w Koninie, planu sytuacyjnego, mapy informacyjnej itp. c/ wykonanie inwentaryzacji budowlanej d/ opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów robót; zaprojektowane technologie robót, użyte materiały, jak i zastosowane urządzenia powinny zostać określone w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji; powinny określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń. e/ aktualizacja kosztorysów przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej f/ wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty wykonane na jej podstawie. 2.2.4. Zakres prac projektowych: a/ zaprojektowanie remontu drogi b/ przy pracach projektowych należy uwzględnić opracowanie projektu remontu drogi a w szczególności: - wykonanie robót pomiarowych - wykonanie robót przygotowawczych - wykonanie obramowań drogi z krawężników betonowych - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa na powierzchni drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni drogi - wykonanie odwodnienia terenu drogi, przyłączenia do istniejącej kanalizy deszczowej - wykonanie innych prac i robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 2.2.5. Wykonanie projektu, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w ilości: - specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze w wersji papierowej + 3 kopie projektu w wersji elektronicznej (część rysunkowa w formie edytowanej *.dwg i *.pdf; część opisowa *.doc lub *.rtf; kosztorysy w *.kst i *.pdf) - zapis elektroniczny musi być odzwierciedleniem dokumentacji papierowej pod względem zawartości i kolejności ułożenia w projekcie. 2.2.6. Przeniesienie praw własności do projektu na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1. 2.3. Wykonanie remontu drogi z nawierzchnią asfaltową, o warstwach zapewniających wytrzymałaość dla ruchu pojazdów o masie 10 t i obramowaniami drogi z krawężników betonowych oraz 15 m² chodnika z kostki przy wejściu do budynku szkoły na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej. 3. W przypadku składania oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138211,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 162360,00

 • Oferta z najniższą ceną: 162360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162360,00

 • Waluta: PLN.


Konin: Wykonanie projektu na remont drogi na zgłoszenie oraz remont drogi między budynkami PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie

Numer ogłoszenia: 293626 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie,
tel. 63 249 72 22, 63. 249 72 02, fax 63. 249 72 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu na remont drogi na zgłoszenie oraz remont drogi między budynkami PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu drogi 1000 m² między budynkami PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie na zgłoszenie oraz remontu tej drogi. 2.2.2. Projekt, przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi, sztuką budowlaną, a w szczególności: a/ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003r.) b/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) c/ Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) d/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r., z późn. zm.) e/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) f/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwstorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) g/ i innymi obowiązującymi. 2.2.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również, jeżeli jest to niezbędne w celu zgłoszenia robót: a/ uzyskanie mapy informacyjnej, b/uzyskanie wszelkich materiałów i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót określonych przepisami obowiązującego prawa, w tym: wniosku do Wydziału Architektury UM w Koninie, planu sytuacyjnego, mapy informacyjnej itp. c/ wykonanie inwentaryzacji budowlanej d/ opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów robót; zaprojektowane technologie robót, użyte materiały, jak i zastosowane urządzenia powinny zostać określone w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji; powinny określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń. e/ aktualizacja kosztorysów przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej f/ wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty wykonane na jej podstawie. 2.2.4. Zakres prac projektowych: a/ zaprojektowanie remontu drogi b/ przy pracach projektowych należy uwzględnić opracowanie projektu remontu drogi a w szczególności: - wykonanie robót pomiarowych - wykonanie robót przygotowawczych - wykonanie obramowań drogi z krawężników betonowych - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa na powierzchni drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni drogi - wykonanie odwodnienia terenu drogi, przyłączenia do istniejącej kanalizy deszczowej - wykonanie innych prac i robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 2.2.5. Wykonanie projektu, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w ilości: - specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze w wersji papierowej + 3 kopie projektu w wersji elektronicznej (część rysunkowa w formie edytowanej *.dwg i *.pdf; część opisowa *.doc lub *.rtf; kosztorysy w *.kst i *.pdf) - zapis elektroniczny musi być odzwierciedleniem dokumentacji papierowej pod względem zawartości i kolejności ułożenia w projekcie. 2.2.6. Przeniesienie praw własności do projektu na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1. 2.3. Wykonanie remontu drogi z nawierzchnią asfaltową, o warstwach zapewniających wytrzymałaość dla ruchu pojazdów o masie 10 t i obramowaniami drogi z krawężników betonowych oraz 15 m² chodnika z kostki przy wejściu do budynku szkoły na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej. 3. W przypadku składania oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga by oferta zabezpieczona była wadium w wysokości 3.900,00 zł PLN.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa projekty na remont drogi oraz wyremontował co najmniej dwie drogi o powierzchni powyżej 1000 m² każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował kierownikiem budowy ( min. 1 osoba), który winien posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami wymienionymi w niniejszej specyfikacji, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na min. 2 budowach związanych z realizacją robót budowlanych dotyczących remontu dróg oraz co najmniej 5 letnim stażem pracy związanym z wykonywaniem funkcji kierownika budowy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: 5.5.1. Będzie dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu w wysokości co najmniej kwoty sześciocyfrowej zaokrąglonej do pełnych złotych, 5.5.2. Będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł. 5.5.3. Przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności: - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł. UWAGA Wykonawca może polegać na doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Referencje wykonania robót budowlanych - drogowych drogi o powierzchni powyżej 1000 m², o których mowa w pkt 5.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.pwsz.konin.edu.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 pokój 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1, pokój 126.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1 (286,78 Kb)
Załącznik nr 2 (277,17 Kb)
Załącznik nr 3 (543,97 Kb)
Załącznik nr 4 (348,51 Kb)
Załącznik nr 5 (271,47 Kb)
Załącznik nr 6 (202,54 Kb)
Załącznik nr 7 (410,88 Kb)
Załącznik nr 8 (400,38 Kb)
Załącznik nr 9 (321,52 Kb)

Ogłoszenie przetargu "Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu" godz. 13:42 w dniu 8.11.2012 r.

Specyfikacja (734,50 Kb)

Dokumenty do pobrania

Formularz ofertowy (349,00 Kb)
Wykaz usług (36,50 Kb)
Sposób oceny ofert (368,50 Kb)
Zmiana treści SIWZ (30,50 Kb)
SIWZ po zamianach (542,00 Kb)
SIWZ po zmianach II (456,00 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki