WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 16 stycznia 2019

Etapy rekrutacji

REKRUTACJA KROK PO KROKU
 
I Rejestracja elektroniczna
Kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną na stronie internetowej: www.pwsz.konin.edu.pl
Rekrutacja rozpoczyna się 11 czerwca 2018 r. i trwa do 22 września 2018 r.


III nabór na studia stacjonarne oraz II na studia niestacjonarne
23.09.2018 r. - 31 .10. 2018r.


Osoby składające dokumenty w dodatkowym naborze zobligowane są do złożenia z n/w dokumentami dwóch egzemplarzy  umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne lub świadczone usługi edukacyjne przez PWSZ w Koninie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 17 zł.


 
II Postępowanie rekrutacyjne
 
Po wypełnieniu elektronicznego formularza (zadeklarowaniu kierunku/kierunków), zostanie wygenerowane podanie o przyjęcie na studia i druk opłaty rekrutacyjnej, które należy wydrukować. Po uiszczeniu opłaty należy dostarczyć do Centrum Spraw Studenckich i Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6, 62-510 Konin:
 1. wygenerowane z systemu i wydrukowane podanie o przyjęcie na wybrany kierunek - w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy na kierunki: bezpieczeństwo i systemy ochrony, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne,
 4. kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, lub kopię odpisu świadectwa dojrzałości, kopie aneksów do świadectwa dojrzałości, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 5. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 6. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia będącego osobą niepełnosprawną,
 7. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich oraz suplementu do dyplomu, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię), albo zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego, gdy uczelnia nie wydała kandydatowi dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia II stopnia,
 8. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych  (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości - w przypadku kandydata na studia I stopnia,
 9. oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu przedmiotowego - w przypadku kandydata będącego laureatem lub finalistą olimpiad lub konkursów przedmiotowych, który ubiega się o przyjęcie na studia zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjmowania na studia w uczelni laureatów olimpiad stopnia centralnego - w przypadku kandydata na studia I stopnia,
 10. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1,
  a także oryginał certyfikatu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia II stopnia na kierunku filologia - nie dotyczy osób, które ukończyły studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1,
 11. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię, jeżeli kandydatowi nie wydano suplementu do dyplomu – w przypadku kandydata na studia II stopnia.

III Postępowanie kwalifikacyjne
 
Postępowanie obejmuje:
 1. weryfikację złożonych podań na podstawie wyników z matury (w przypadku kandydata na studia I stopnia),
 2. weryfikację złożonych podań na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów lub certyfikacie językowym (w przypadku  kandydata na studia II stopnia),
 3. wyniki z egzaminu wstępnego na kierunku filologia,
 4. umieszczenie kandydata na liście osób przyjętych, zamieszczonej na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach PWSZ w Koninie.
 
IV Decyzja o przyjęciu na studia
 
Osoba przyjęta na studia stacjonarne/niestacjonarne zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po odbiór decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz dostarczyć dwa egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne lub świadczone usługi edukacyjne przez PWSZ w Koninie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 17 zł.
Każda strona umowy powinna być zaparafowana przez osobę przyjętą na studia.
 
Dane do przelewu za ELS:
Wpłaty za ELS należy dokonać na konto PWSZ w Koninie:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 3 Oddział w Koninie
Nr rachunku: 22150014611214600147750000
(podając: nazwisko i imię, kierunek studiów, z dopiskiem "opłata za ELS").
Opłata za ELS - 17 zł.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki