WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

Seminaria licencjackie 2018/2019

1. Filologia angielska 

Zakres tematyczny:

Prowadzący / Promotor: prof. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak 

Opis:                

 2. Filologia angielska 

Zakres tematyczny: American Studies
Prowadzący / Promotor: dr Bartosz Wolski

Opis: 
Seminarium obejmuje tematykę poruszaną już przez studentów podczas zajęć z Historii Stanów Zjednoczonych i WOKAOJ odpowiednio na pierwszym i drugim roku studiów. Główne obszary zainteresowania seminarium licencjackiego to: (1) społeczeństwo amerykańskie (w tym głównie wartości, amerykańska wyjątkowość – exceptionalism, mniejszości rasowe i etniczność, emigracja, społeczeństwo obywatelskie, edukacja, etc.), (2) amerykańska myśl polityczna i społeczna, (3) kultura i pop-kultura (sztuka, muzyka, film amerykański, media etc.), (4) związki polsko-amerykańskie, oraz (5) nauczanie kultury amerykańskiej.
W pierwszej części seminarium przewidywana jest dyskusja z całą grupą seminaryjną, aż do wstępnego określenia obszarów zainteresowań poszczególnych studentów. Po tej części kursu studenci powinni przedstawić szczegółowy plan badań. Poza tym, cześć spotkań zostanie poświęcona problematyce planowania i przeprowadzania badań naukowych. Cześć druga seminarium odbywać się będzie w formie indywidualnych spotkań/konsultacji z prowadzącym, podczas których studenci w sposób systematyczny prezentować będą postępy w swoich badaniach i otrzymają informację zwrotną.
Wybrana bibliografia:
 
Bode, C. 1992. American Perspectives. The United States in the Modern Age. Washington D.C: Forum Reader Series.
Campbell, N. and Kean, A. 1997. American Cultural Studies. An Introduction to American Culture. New York: Routledge.
Datesman, M. K., Crandall, J., Kearny, E. 1997. The American Ways. An Introduction to American Culture. Prentice Hall Regents.
Earle-Carlin, S., Hildebrand, C. 2000. American Perspectives. Readings on Contemporary U.S. Culture. Longman.
Shuck, P. H., and Wilson, J. Q. (eds.). 2008. Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.
Temperley, H. and Bigsby, C. (eds.). 2006. A New Introduction to American Studies. Harlow: Pearson Education Limited.
 3. Filologia angielska

Zakres tematyczny: Językoznawstwo
Prowadzący / Promotor: dr Marek Derenowski

Opis:
Seminarium ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę wybranych przez nich językoznawczych tematów badawczych i zapoznanie ich z metodami badawczymi stosowanymi w danych dyscyplinach. Celem seminarium dyplomowego jest zwrócenie uwagi seminarzystów na różnorodność odmian języka angielskiego we współczesnym świecie, a także ich rozwoju i podłoża kulturowego. Omawiane będą między innymi wybrane zagadnienia z zakresu sociolingiwstyki (język i społeczeństwo) - odmiany geograficzne i społeczne języka; stereotypy językowe; styl, rejestr, tożsamość językowa; język angielski jako język globalny, a także kontakty międzyjęzykowe, język i kultura, zapożyczenia, zagadnienie bilingwizmu, językowy obraz świata.
 
wybrana bibliografia:
Crystal, David. 1987. The Cambridge Encyclopaedia of Language. Cambridge: CUP.
Crystal, David. 1995. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: CUP.
Mullany, Loisue and Peter Stockwell. 2010. Introducing English language: A resource book for students. London/New York: Routledge.
Trask, R.L. 1999. Key Concepts in Language and Linguistics. London/New York: Routledge.
Yule, George. 2010. [fourth edition]. The Study of Language.  Cambridge: CUP.
 4. Filologia angielska 

Zakres tematyczny: Metodyka nauczania języka angielskiego 
Prowadzący / Promotor: dr Marek Derenowski 

Opis: 
Seminarium ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę specyfiki procesu uczenia się i nauczania. Podczas seminarium studenci zapoznani zostaną z takimi zagadnieniami jak uczenie się i nauczanie sprawności językowych, wykorzystanie języka ojczystego w klasie, strategie uczenia się, autonomia uczniowska, różnice indywidualne, motywacja, elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych, nauczanie słownictwa, wymowy i gramatyki, materiały i techniki, a także multimedia w nauczaniu. Oprócz tego, oddzielna część seminarium poświęcona zostanie nauczycielom, ich roli w klasie językowej, autonomii, refleksyjności, cechom dobrego nauczyciela. Wszystkie prace dyplomowe zawierać będą część badawczą, która w sposób praktyczny przedstawi omawianą teorię.
wybrana bibliografia:
Brown, H. D. 2000. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Brown, H. D. 2001. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy.
Carter, R. and Nunan, D. (eds). 2002. Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP.
Celce-Murcia, M. (ed.). 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. London: Heinle and Heinle.
Johnson, K. 2001. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education.
Komorowska, H. 1999. Metodyka Nauczania Języków Obcych. Warszawa: Warszawa: WSiP.
Nunan, D. 1999. Second Language Teaching and Learning. New York: Heinle & Heinle.
Nunan, D. and Lamb, C. 1996. The Self-Directed Teacher. Managing the Learning Process. Cambridge: CUP.
Richards, J.C. and Lockhart, C. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. New York: CUP.
5. Filologia Germańska 
 
Zakres tematyczny: Doświadczenie XX i XXI wieku w literaturze niemieckiej
Prowadzący / Promotor: dr Anna Stolarczyk-Gembiak
 
Opis: 
W centrum naszego zainteresowania znajdą się teksty literackie, które oprócz walorów artystycznych i kulturotwórczych  są estetycznym wyrazem doświadczenia wydarzeń historycznych i zmian społecznych w XX i XXI wieku. ‎Zapraszam Państwa do analizy i interpretacji wybranych tekstów literackich w kontekście czasu ich powstania. Autorzy jako świadkowie zachowują w utworach doświadczenie okrucieństwa wojny, migracji czy wyobcowania i kryzysu relacji międzyludzkich. Odkrywanie kontekstów literackich ma znaczenie kulturowe, ich znajomość jest niezbędna w procesie rozumienia przeszłości i teraźniejszości. Poza tym  znajomość literatury i kultury  jest częścią makrokompetencji  przyszłych tłumaczy i nauczycieli.

6. Filologia Germańska 
 
Zakres tematyczny: Role dydaktyczne w kształceniu językowym dawniej i dziś
Prowadzący / Promotor: Prof. dr hab. Roman Lewicki  

Opis:  
Seminarium poświęcone jest w bieżącym roku teoretycznej i praktycznej eksploracji zagadnień związanych z rolami dydaktycznymi w celu opracowania efektywnych, praktycznych i zorientowanych na uczącego się rozwiązań metodycznych na potrzeby nauki języka niemieckiego w polskich szkołach ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki:
 
   Nauka języka niemieckiego w polskich szkołach dzisiaj,
   nauczyciel języka niemieckiego w ujęciu historycznym,
   nauczyciel języka czy dydaktyk języka,
   role dydaktyczne dawniej i dzisiaj,
   nowe role dydaktyczne w kształceniu językowym.
 
Jest to oczywiście tylko przykładowy wybór tematów. Mile widziane będą także propozycje ze strony studentów w proponowanym zakresie badawczym.
 
Uczestnicy seminarium mają opracować do końca semestru zimowego teoretyczne podstawy badania na wybrany temat, a następnie do połowy semestru letniego zebrać i zanalizować wyniki po przeprowadzonym badaniu. Wszyscy są zobowiązani do przedstawienia na forum swoich planów badawczych oraz uczestniczenia w co najmniej dwóch dyskusjach grupowych, dotyczących innych prezentacji, i sporządzenia do nich dwóch krótkich sprawozdań (250-300 słów).
 
 
 


Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki