WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 19 kwietnia 2019

Komisja weryfikująca efekty uczenia się

Weryfikacji efektów uczenia się dokonują komisje weryfikujące.

Komisję weryfikującą, w tym zastępcę przewodniczącego oraz jej członków powołuje i odwołuje dziekan.

Komisja weryfikująca przeprowadza postępowanie weryfikujące efekty uczenia się w zespołach składających się co najmniej z 3 członków tej komisji, w tym przewodniczącego komisji weryfikującej.

Pracami zespołu kieruje przewodniczący komisji weryfikującej, a w przypadku jego nieobecności członek komisji weryfikującej wskazany przez przewodniczącego albo zastępca przewodniczącego, o ile został wybrany.

W pracach zespołu powinni uczestniczyć nauczyciele odpowiedzialni za przedmiot lub prowadzący przedmiot albo inni nauczyciele posiadający doświadczenie dydaktyczne w realizacji zajęć z przedmiotu, którego efekty są uznawane.

Do udziału w posiedzeniach zespołu, przewodniczący komisji weryfikującej może zapraszać osoby spoza składu zespołu, z głosem doradczym.

Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji weryfikującej, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego. Wzór protokołu.
Protokół zawiera listę osób obecnych na posiedzeniu oraz treść ustaleń powziętych przez zespół, w tym ocenę końcową z modułu lub przedmiotu, dla którego efekty zostały potwierdzone.

Do zadań komisji weryfikującej oraz zespołów działających w ramach tej komisji należy:
  1. formalna weryfikacja wniosku i ustalenie czy dalsze czynności w sprawie potwierdzania efektów uczenia się są uzasadnione; 
  2. określanie zakresu tematycznego poszczególnych egzaminów i formy weryfikacji efektów uczenia się;
  3. ustalenie harmonogramu weryfikacji efektów uczenia się;
  4. przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się, w tym egzaminów z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca i wystawienie ocen z weryfikacji efektów – ocena stopnia osiągnięcia efektów kształcenia;
  5. dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się;
  6. wydanie opinii w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.
Decyzja Nr 23/2017 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się na kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „wychowanie fizyczne”

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki