WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2018_2020

1. Filologia angielska
 • Zakres tematyczny: 
  Przekład oraz porównywanie języków i kultur
  TRANSLATION/INTERPRETING & COMPARING LANGUAGES & CULTURES
 • ProwadzącyPromotorProf. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

Opis:
Tematem seminariów jest badanie i porównywanie języków i kultur (głównie angielskiego w różnych odmianach i polskiego) i stosowanie różnych typów strategii tłumaczeniowych w języku pisanym i mówionym, w prasie i mediach, w języku potocznym i literackim, ogólnym i specjalistycznym. Omawiać będziemy specyfikę porównania językowo-kulturowego oraz przekładu ustnego i audiowizualnego, kabinowego i w grach komputerowych. Będziemy używać metod (także przy użyciu komputera), które stosują tłumacze, a także edytorzy tekstów i osoby badające język oraz pracujące nad słownikami, artykułami prasowymi, itd. Semestr pierwszy będzie poświęcony zaznajomieniem się z procesem i strategiami przekładu prozy, poezji, tekstów opisowych narracyjnych – w mowie i w piśmie. W drugim semestrze będziemy przygotowywać próbkę własnych analiz i w końcu semestru dojdziemy do propozycji tematu pracy magisterskiej. Przygotowanie materiałów i pisanie pracy magisterskiej będzie odbywać się w semestrze 3 (metody badań i literatura przedmiotu) i 4 (opis).

Tematem seminariów specjalistycznych będzie zaznajomienie się i używanie programów komputerowych pozwalających na otrzymanie próbek autentycznego przekładu z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na język polski, wyszukiwarek tekstowych, itd.

Praktyka tworzenia tekstów będzie prowadzona we współpracy z Waszymi koleżankami i kolegami ze Stanów Zjednoczonych, studentami ze State University of North Dakota oraz Concordia University in Fargo oraz University of Washington at Seattle.

Podstawowe podręczniki, czasopisma i artykuły do seminariów są dostępne w Bibliotece PWSZ w Koninie oraz online.

 

 
2. Filologia angielska
 

 • Zakres tematycznyBadanie użycia języka
 • Wykładowca / Promotor: dr hab. Ewa Waniek-Klimczak

Krótki opis
Seminarium koncentruje się na użyciu języka w mowie i piśmie. Będziemy zatem obserwować, analizować    i dyskutować na temat języka rodzimych i nie-rodzimych użytkowników języka w filmach, wywiadach, książkach, artykułach, w mediach i w codziennym życiu. 

Prace magisterskie zawierać będą analizę przykładowych danych językowych zebranych lub wybranych przez studenta. Tematy, które można podejmować w ramach seminariów zawierają m.in. analizę porównawczą języków (np. elementów języka angielskiego i polskiego), dialektów i akcentów, rozwój i cechy różnych gatunków i stylów (język w literaturze, dokumentach historycznych, przemówienia polityczne, reklamy, kultura popularna itp.)

Cele
 Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opisu i analizy języka w piśmie i/lub mowie na poziomie dźwięków/morfemów/słów/fraz/zdań (do wyboru przez studenta) oraz zaplanowania i napisania pracy magisterskiej.

Zawartość
W semestrze pierwszym skoncentrujemy się na opisie języka; w pierwszej części zajmiemy się  terminologią i metodami opisu, w drugiej zaś warunkami użycia i zmienności w języku (np. efekt wieku, płci, etniczności, dialektu, stylu i rejestru) oraz metodami opisu zmiany językowej. W drugim semestrze będziemy pracować nad badaniem pilotażowym: studenci wybiorą zakres badania i przeprowadzą je na niewielkiej ilości danych językowych. Po tym doświadczeniu zdecydujemy co do celu i wyboru metody w projekcie magisterskim. Semestry 3 i 4 będą poświęcone na pracę nad pracą magisterską: zebranie literatury przedmiotu i opracowanie części teoretycznej (semestr 3) oraz realizacje i opis badania głównego (semestr 4). 

 
3. Filologia angielska

 • Zakres tematyczny:  Dydaktyka jezyka angielskiego
 • Prowadzący / Promotor: prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
 
The seminar will focus on the relationship between second language acquisition research and foreign language pedagogy, and the ways in which the gap between teachers and researchers can successfully be eliminated. In particular, it will provide an overview of the most recent research findings in such areas as classroom interaction, instruction in pronunciation, grammar, vocabulary and pragmatics, error correction, individual learner differences, learning strategies, learner autonomy and computer-assisted language learning, and attempt to show how insights provided by research of this kind can best be used in improving classroom practice.
 
During the classes the students will also be familiarized with key issues concerning research methodology in the field of second language acquisition (research traditions in SLA, qualitative vs. quantitative research methods, instruments of data collection and analysis, etc.). The seminar will also aim to develop the skills necessary to carry out a research project in the field of SLA, placing particular emphasis on the choice of the topic, the selection and critical analysis of the relevant literature, research planning and implementation, qualitative and quantitative analysis of the collected data, drawing appropriate conclusions as well as the ability to report on the results of a research project in accordance with formal requirements.
 
The MA seminar will closely linked with and complemented by the relevant supplementary seminar. Some issues will be covered in both courses.

 
 

 
4. Filologia germańska

 • Zakres tematyczny: Pragmalingwistyka
 • Prowadzący / Promotor: Prof. zw. dr hab. Roman Lewicki
   
Założeniem oferowanego seminarium magisterskiego jest kształcenie szeroko rozumianych kompetencji pragmalingwistycznych, związanych ze stosowaniem języka w różnych kontekstach komunikacyjnych. Na podstawie indywidualnie dobranych zadań badawczych uczestnicy seminarium rozwijają kompetencje badawcze pomocne w wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji naukowej do stosowania właściwych strategii i narzędzi na potrzeby opracowania pracy magisterskiej. Równocześnie odkrywają „moc języka” oraz sposoby jej efektywnego wykorzystania w dydaktyce, przekładzie i komunikacji.
 
Typowe tematy i zadania godne pracy magisterskiej sprowadzają się do stawiania inspirujących pytań oraz odkrywania i rozwiązywania problemów badawczych istotnych dla przyszłej działalności zawodowej seminarzystów. Podejmowane w ostatnich latach reprezentatywne zadania badawcze
- w zakresie dydaktyki  dotyczą przykładowo istoty ról edukacyjnych, różnic indywidualnych w uczeniu się, neurodydaktyki, metod innowacyjnych, 
- w zakresie przekładu odnoszą się między innymi do konstruowania znaczeń w dialogu z obcością, stosowania nowych technologii w tłumaczeniach specjalistycznych,
- w zakresie komunikacji  są związane z nowymi technologiami komunikacyjnymi, z zarządzaniem informacją i komunikacją  public relations w sektorze państwowym i prywatnym. 
 
Mile widziane są również indywidualne propozycje i kreacje badawcze przyszłych uczestników seminarium.
 
Na zajęciach seminarzyści zgłębiają tajniki wiedzy specjalistycznej i stosownie do podjętego zadania badawczego budują według własnego wyboru profil zawodowy edukatora, tłumacza, leksykografa, redaktora, mediatora, negocjatora, czy też doradcy językowego.
 
Po wykonaniu zadania badawczego i opracowaniu pracy magisterskiej absolwent wie:  
- jako edukator, jak organizować i prowadzić naukę języka,
- jako tłumacz, jak interpretować teksty źródłowe i tworzyć teksty docelowe,
- jako leksykograf, jak tworzyć bazy terminologiczne i opracowywać słowniki,
- jako redaktor, jak opracowywać i redagować różne rodzaje tekstów,
- jako mediator i negocjator, jak prowadzić strony do porozumienia,
- jako doradca, jak interpretować i tworzyć komunikaty.
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki