WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 19 listopada 2017

Harmonogramy działań w zakresie jakości kształcenia w PWSZ w Koninie

Harmonogram działań w zakresie doskonalenia WSZJK w PWSZ w Koninie
w roku akademickim 2016/2017

 
Lp. Działanie Forma
realizacji
Termin
realizacji
Odpowiedzialni
1. Sformułowanie zadań Uczelni i wydziałów
w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2016/2017
uchwała Senatu,
uchwały rad wydziałów
XI 2016 Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia i Senat/
wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia i rady wydziałów
2. Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi podstawowych:  Rok akademicki 2016/2017
a. Przeprowadzenie oceny za pomocą arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych wypełnienie arkuszy przez osoby hospitujące zajęcia zadanie ciągłe kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
b. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny nauczycieli badanie ankietowe wśród studentów II 2017
VI 2017
Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
c. Przeprowadzenie oceny za pomocą protokołów z analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla przedmiotu wypełnienie protokołów III 2017
VIII 2017
kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
d. Przeprowadzenie oceny za pomocą protokołów z analizy wyników zaliczeń
i egzaminów
wypełnienie protokołów III 2017
VIII 2017
kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
e. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny studenckich praktyk zawodowych badanie ankietowe wśród studentów – przeprowadzane
po realizacji każdej praktyki
zadanie ciągłe Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
f. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny jakości kształcenia badanie ankietowe wśród studentów, słuchaczy
i nauczycieli
V-VI 2017 Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
g. Przeprowadzanie oceny za pomocą arkuszy samooceny jakości kształcenia
w wydziałowych jednostkach organizacyjnych
wypełnienie arkuszy V 2017 kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
h. Przeprowadzanie oceny za pomocą arkuszy samooceny jakości kształcenia na wydziałach wypełnienie arkuszy VI 2017 wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
i. Przeprowadzenie oceny za pomocą sprawozdań z monitorowania karier zawodowych  absolwentów opracowanie sprawozdania z monitorowania karier zawodowych  absolwentów XII 2016 Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
3. Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi wspomagających: Rok akademicki 2016/2017
a. Przeprowadzenie oceny poziomu realizacji praktyk zawodowych studentów  w roku akademickim 2015/2016 protokół z analizy sprawozdań
i arkuszy kontroli studenckich praktyk zawodowych
XI 2016 dziekani, opiekunowie praktyk
b. Przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych sporządzenie sprawozdania
lub protokołu
I-III 2017
V-IX 2017
Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych
c. Cykliczne spotkania Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów ze studentami organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani
d. Cykliczne spotkania nauczycieli wchodzących w skład minimum kadrowego kierunku studiów w celu oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych
e. Cykliczne spotkania rad programowych z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe Rektor, dziekani, kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych
f. Opracowanie rankingu nauczycieli – najlepszych dydaktyków,  stosujących najbardziej innowacyjne i skuteczne metody kształcenia i oceny opracowanie rankingu
w oparciu o wyniki ankiety
IX 2017 Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
4. Przygotowanie raportów oceny jakości kształcenia: Rok akademicki 2016/2017
a. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia na kierunku opracowanie raportu IX 2017 kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
b. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia na wydziałach opracowanie raportu IX 2017 wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
c. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie opracowanie raportu X 2017 Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
5. Ustalenie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia: Rok akademicki 2017/2018
a. Ustalenie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na
Uczelni i ich przedłożenie Senatowi, wraz
z harmonogramem realizacji w roku akademickim 2017/2018
opracowanie propozycji działań X 2017 Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia
b. Ustalenie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na
wydziałach i ich przedłożenie radom wydziałów, wraz z harmonogramem realizacji w roku akademickim 2017/2018
opracowanie propozycji działań XI 2017 wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia
6. Sformułowanie zadań Uczelni i wydziałów
w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2017/2018
uchwała Senatu,
uchwały rad wydziałów
XI 2017 Senat /
rady wydziałów
7. Opublikowanie na stronie internetowej Uczelni, wydziałów i wydziałowych jednostek organizacyjnych raportów oceny jakości kształcenia oraz zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia za rok akademicki 2016/2017 opublikowanie raportów
i zadań
XI/XII 2017 osoby odpowiedzialne za aktualizowanie strony internetowej
 
Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Koninie jest wspomagane przez szereg działań i zadań dodatkowych, uzupełniających, prowadzonych w obszarze administracji i promocji. Są to:
 
W obszarze administracji:
 1. Poprawa administracyjnej obsługi procesu dydaktycznego.
 2. Przeprowadzanie oceny pracy administracji.
 3. Doskonalenie systemu motywowania pracowników.
 4. Zapewnianie studentom optymalnych warunków do studiowania.
 5. Tworzenie bezpiecznego miejsca do nauki bez barier architektonicznych.
W obszarze promocji:
 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie udostępniania informacji o WSZJK w PWSZ w Koninie, w tym upowszechnianie informacji w witrynie internetowej uczelni (uchwały, zarządzenia, narzędzia stosowane przy zbieraniu informacji o WSZJK – wyniki badań ankietowych).
 2. Badanie oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie umiejętności i poziomu wiedzy absolwentów PWSZ w Koninie.
 3. Publikacja na stronie internetowej Uczelni raportów z oceny jakości kształcenia oraz zadań w zakresie zapewniania jakości kształcenia.
 4. Upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej i jakości kształcenia w PWSZ w Koninie.
 5. Upowszechnianie informacji o możliwościach studiów w zagranicznych uczelniach, jak również odbywaniu staży.
 6. Kontynuacja współpracy z otoczeniem społeczno-kulturalno-gospodarczym.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki