WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
na strone głowną


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 16 sierpnia 2018

20-lecie PWSZ w Koninie

20 LAT PWSZ W KONINIE
 
 
Podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie rozpoczęła uroczyste obchody 20 lat działalności. Z tej okazji prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor, wręczył 20 osobom, szczególnie zasłużonym na rzecz uczelni, pamiątkowe grafiki autorstwa Artura Hejny, absolwenta naszej uczelni i wychowanka nieżyjącego już prof. Andrzeja Niekrasza, przygotowano film również podsumowujący w pigułce najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz wydano książkę-album, której fragmenty zamieszczamy poniżej.
Cały rok akademicki 2017/2018 wypełniony będzie specjalnymi wydarzeniami poświęconymi właśnie 20-leciu jedynej w Koninie państwowej uczelni, którą prezydent Konina, Józef Nowicki, nazwał podczas inauguracji „perłą w koronie miasta”.
 
***
 
PIERWSZE KROKI
Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie (od 2001 r. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie) powołano na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. Bazą uczelni stały się budynki po Urzędzie Miasta w Koninie przy ul. Przyjaźni 1 oraz Kolegium Nauczycielskim i Kolegium Języków Obcych przy ul. Popiełuszki 4.
Pierwsza publiczna uczelnia w Koninie powstała dzięki wspólnym działaniom ówczesnych włodarzy regionu i miasta. W pracach organizacyjnych uczestniczył prof. dr hab. Józef Orczyk, który został jej rektorem.
 
REKTOR Z POWOŁANIA
Ministerialne powołanie na stanowisko rektora prof. Józefowi Orczykowi wręczył 2 lipca 1998 r. Stanisław Tamm, ówczesny wojewoda koniński. Prorektorem został dr Tomasz Olejniczak, a kanclerzem mgr Tadeusz Tylak. Tego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu WSZ. W trakcie spotkania rektor wyznaczył kierowników pięciu specjalności, powołanych wraz z powstaniem uczelni. Prof. dr hab. Jacek Fisiak objął kierownictwo specjalności język angielski, dr hab. Kazimiera Myczko – języka niemieckiego, dr hab. Antoni Sobczak – specjalności ekonomicznych (finanse i zarządzanie organizacjami oraz gospodarka regionalna), prof. dr hab. Bogusław Marecki – wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, dr hab. Jan Grzesiak – edukacji wczesnoszkolnej, dr Małgorzata Adamczak – pracy socjalnej.
 
GAUDEAMUS PO RAZ PIERWSZY
Inauguracja pierwszego w historii uczelni roku akademickiego odbyła się 28 września 1998 r. Prawie 450 studentów studiów licencjackich rozpoczęło studia na siedmiu specjalnościach: edukacji wczesnoszkolnej, finansach i zarządzaniu organizacjami, gospodarce regionalnej, języku angielskim, języku niemieckim, pracy socjalnej oraz wychowaniu fizycznym z gimnastyką korekcyjną. Tego dnia aulę przy ul. Przyjaźni 1 wypełnili nie tylko studenci, ich najbliżsi, nauczyciele akademiccy, ale także wielu oficjalnych gości z miasta, województwa i rządu. To było dla Konina duże wydarzenie. Dr inż. Marek Naglewski, były wojewoda koniński i ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, życzył, by pierwsza państwowa konińska uczelnia stała się „oczkiem w głowie” samorządu, a wojewoda Stanisław Tamm wyraził nadzieję, że poprzez pracę na rzecz regionu uczelnia wpłynie na jego rozwój. – Po dwudziestu latach śmiało można powiedzieć, że oba życzenia się spełniły – uważa prof. Mirosław Pawlak, obecny rektor PWSZ w Koninie.
 
PIERWSZE WYBORY
Rektorem na czteroletnią kadencję 1999–2003 wybrano jedynego kandydata na to stanowisko – prof. dr. hab. Józefa Orczyka. Prorektorem został dr Tomasz Olejniczak, kanclerzem – mgr Tadeusz Tylak. Jako najważniejsze cele tego okresu władze określiły standaryzację jakości kształcenia, rozwój miejscowej kadry, działania na rzecz regionu i uruchomienie specjalności, na które jest zapotrzebowanie środowiska. Od roku akademickiego 1999/2000 uczelnia zaczęła działać w nowej strukturze: powołano instytuty, którym przyporządkowano specjalności. I tak: Instytutem Edukacji Wczesnoszkolnej pokierował dr hab. Jan Grzesiak, Instytutem Ekonomicznym – dr hab. Antoni Sobczak, Instytutem Neofilologii – prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak, Instytutem Pracy Socjalnej – dr Marta Cichocka, a Instytutem Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Bogusław Marecki.
Podczas tej kadencji ukończono remont budynku przy ul. Przyjaźni 1, powstał Społeczny Fundusz Stypendialny, nawiązano dobre relacje ze środowiskiem gospodarczym Konina i regionu, wprowadzono nową specjalność – ekonomikę turystyki, podpisano pierwsze porozumienie o wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (z Mid Sweden University). W 2001 r. zmieniono nazwę z Wyższej Szkoły Zawodowej na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.
 
NOWE CELE, NOWE KIERUNKI
Kolejne cztery lata (2003–2007), decyzją Senatu, uczelnią zarządzał prof. Józef Orczyk, a prorektorem był dr Tomasz Olejniczak. Kanclerzem został mgr Tadeusz Tylak. Rok później zastąpił go mgr Zdzisław Dębowski. Władze tej kadencji skupiły się na wprowadzeniu większej liczby zajęć w językach obcych, intensyfikacji międzynarodowej wymiany studentów i dalszym rozszerzaniu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz uruchamianiu nowych specjalności. W 2004 r. były to politologia oraz mechanika i budowa maszyn. Ich prowadzeniem zajęły się nowo powołane jednostki: Instytut Politologii pod kierownictwem dr. Tadeusza Wallasa oraz Instytut Techniczny prowadzony przez prof. dr. hab. inż. Janusza Walczaka.
Od 2004 r. uczelnia wzbogaciła się o dwa budynki przy ul. S. Wyszyńskiego 3C. Mieszczą się w nich (po remoncie i rozbudowie) biblioteka, akademik i najpierw Instytut Techniczny oraz Instytut Pracy Socjalnej, a obecnie Wydział Filologiczny. Od października 2005 r. PWSZ w Koninie rozpoczęła kształcenie na kierunkach (a nie jak dotychczas specjalnościach): mechanika i budowa maszyn, filologia, pedagogika, politologia, turystka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie i marketing (który od następnego roku nosił nazwę zarządzanie), a swoją działalność zainaugurował Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W tej kadencji podjęto również decyzję o uruchomieniu inżynierii środowiska w Zamiejscowym Instytucie Inżynierii Środowiska w Turku. Jego dyrektorem został dr hab. inż. Maciej Urbaniak.
Natomiast w ostatnim roku tej kadencji (2006/2007) uczelnia otrzymała sztandar.
 
NOWE WŁADZE, NOWA STRUKTURA
Wybory władz na trzecią kadencję (2007–2011) przyniosły duże zmiany, bowiem objęły również wybór dziekanów. Od roku akademickiego 2007/2008 uczelnia działa już w nowej strukturze opartej na wydziałach i katedrach. I tak, po elekcji, rektorem został prof. nadzw. dr hab. Wojciech Poznaniak, prorektorem – dr inż. Marek Naglewski, dziekanem Wydziału Społeczno-Technicznego – dr Jerzy Jasiński, jego zastępcą – dr Janusz Kwieciński, natomiast dziekanem Zamiejscowego Wydziału Inżynierii Środowiska w Turku (od 2009 r. Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych – ZWBiIK) – dr hab. inż. Maciej Urbaniak.
W 2007 r. PWSZ w Koninie, jako pierwsza tego typu uczelnia w Polsce, otrzymała ministerialną zgodę na prowadzenie studiów I stopnia na kierunku praca socjalna, natomiast rok później rozpoczęła kształcenie na pielęgniarstwie oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwie. W 2009 r. powołano Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, którego dziekanem został dr Piotr Inerowicz, a prodziekanem – dr Edyta Bielik. W 2010 r. powstał na krótko Instytut Edukacji Artystycznej, gdzie kształcono na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Jedną z najciekawszych inicjatyw tej kadencji było rozpoczęcie realizacji projektu finansowanego z funduszy europejskich „Zwiększenie potencjału PWSZ w Koninie drogą wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Jego celem było uatrakcyjnienie studiów właśnie na edukacji artystycznej oraz na kierunku zamawianym mechanika i budowa maszyn. W tym okresie podjęto i zakończono działania związane z budową Centrum Wykładowo-Dydaktycznego przy ul. Popiełuszki 4.
 
KONIN W EUROPIE, EUROPA W KONINIE
Rektorem w nowej kadencji (2011–2015) został prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak. Prorektorem ds. kształcenia – dr Jerzy Jasiński, natomiast prorektorem ds. rozwoju i promocji (od grudnia 2011 r.) – dr Joanna Chojnacka-Gärtner. Dokonano również wyboru dziekanów trzech działających wówczas wydziałów. Dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia został dr Piotr Inerowicz, prodziekanem dr Edyta Bielik, Wydziału Społeczno-Technicznego (od 2013 r. Społeczno-Humanistycznego) – dr Artur Zimny, a jego zastępcą dr Janusz Kwieciński, natomiast ZWBiIK w Turku, a po jego likwidacji w 2013 r. Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska (WBMiIŚ), pokierował dr inż. Zbigniew Kosmala.
Tę kadencję charakteryzował duży dynamizm działań. Powołano wiele nowych kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, logistykę, i co najważniejsze, od roku 2014/2015 – pierwszy kierunek II stopnia – filologię (angielską i germańską). Podpisano kilkadziesiąt nowych umów o współpracy z uczelniami z całej Europy w ramach programu Erasmus, dzięki którym nasi studenci znacznie liczniej zaczęli wyjeżdżać za granicę na studia i praktyki, a u nas pojawiło się wielu studentów z zagranicy.
Szkoła wzbogaciła się o kolejny nowy budynek (po Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 35), który stał się siedzibą kierunków technicznych (budownictwo, inżynieria środowiska oraz mechanika i budowa maszyn) prowadzonych na WBMiIŚ, a od września 2015 r., po zmianie nazwy, na Wydziale Technicznym. Przeprowadzono również przebudowę obu wejść i westybuli do głównego budynku uczelni przy ul. Przyjaźni 1.
 
NOWA JAKOŚĆ
Rektorem w obecnej kadencji (2015–2019) jest prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak. Prorektorem ds. kształcenia – dr Artur Zimny, a Prorektorem ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej (od września 2017 r.) prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski. Dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia wybrano dr. Janusza Kwiecińskiego, prodziekanem – dr Edytę Bielik, natomiast Wydziału Społeczno-Ekonomicznego – dr Karinę Zawieję-Żurowską, a prodziekanem – dr. Miłosza Olejniczaka. Szefem Wydziału Technicznego została dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak, jej zastępcą dr inż. Robert Świta. Powołano też nowy wydział – Wydział Filologiczny, którym kieruje dr Anna Stolarczyk-Gembiak, a wspomaga ją prodziekan dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak.
Powołanie studiów II stopnia na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne jest jedną z ważniejszych decyzji władz tej kadencji. U jej podstaw leży chęć stworzenia możliwości kontynuacji kształcenia na miejscu. W ostatnich latach utworzono również Akademickie Centrum Językowe (2015), które prowadzi lektoraty z praktycznej nauki języków angielskiego i niemieckiego dla studentów oraz odpłatne studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla zainteresowanych spoza uczelni, Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych (2016) i Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2017).
W 2017 r. budynek przy ul. Przyjaźni 1 przeszedł kapitalny remont. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 3,2 mln zł, w tym kwota dofinansowania z funduszy unijnych wyniosła 2,7 mln zł. Prace objęły ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachu, wymianę okien i drzwi, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację źródła ciepła.
 
Maria Sierakowska
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki