WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 16 lipca 2019

Projekty zrealizowaneTermomodernizacja zakończona
 
Konferencja kończąca projekt „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”, odbyła się 7 listopada 2017 r. Krótkiego podsumowania zrealizowanej dzięki środkom unijnym inwestycji i jej znaczenia dla uczelni dokonał prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie. Następnie dr inż. Robert Roszak, Przewodniczący Zespołu ds. Realizacji Projektu, przedstawił główne etapy zrealizowanych prac oraz pozytywne efekty, jakie przyniesie inwestycja środowisku i uczelni.
 
Dzięki środkom z UE zrealizowano inwestycję obejmującą: ocieplenie fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej (133 panele monokrystaliczne zapewniające produkcję energii elektrycznej o znamionowej mocy minimalnej 35 kW), wymianę grzejników.
Trwająca kilka miesięcy inwestycja  przyczyniła się do osiągnięcia celów środowiskowych związanych przede wszystkim z poprawą jakości powietrza, w tym z likwidacją niskiej emisji. Jest to efektem zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną i elektryczną dzięki uzyskanemu wyższemu poziomowi termoizolacji budynku oraz niższemu współczynnikowi przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, a także modernizacji oświetlenia i montażowi instalacji fotowoltaicznej (przełoży się to na mniejszą eksploatację zasobów naturalnych potrzebnych do wytwarzania energii oraz mniejszą emisję zanieczyszczeń, w tym także gazów cieplarnianych oraz CO2). Jest to szczególnie istotne ze względu na niezadowalający stan jakości powietrza zarówno w Koninie, jak i w całym kraju.
W efekcie inwestycji w  budynku o pow. 6 423 m2 zmniejszy się szacunkowo roczne zużycie energii pierwotnej do poziomu 560 830,56 kWh/rok a także zużycie energii końcowej do 1 992,45GJ/rok.  Oszczędność  energii elektrycznej oszacowano na 80,13 MWh/rok, a energii cieplnej na 1703,98 GJ/rok, co przyczyni się do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 67,23 Mg równoważnika CO2. Uzyskano zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej (0,03 MW).
– To bardzo skomplikowanie brzmi, ale tak naprawdę chodzi o jedno: dzięki modernizacji budynku mniej szkodliwych substancji, gazów i pyłów będzie przedostawać się do powietrza, a nasza Uczelnia będzie zdecydowanie bardziej przyjazna środowisku niż do tej pory  – podsumowuje projekt Danuta Rakowska, kanclerz PWSZ w Koninie. – Przyniesie to także wymierne efekty w postaci oszczędności o około 60% energii zużywanej w czasie eksploatacji budynku, co przełoży się na oszczędności na rachunkach za energię rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
Zrealizowany projekt przyczynił się także do poprawy stanu technicznego budynku oraz warunków prowadzenia zajęć, a tym samym do wzrostu atrakcyjności usług edukacyjnych świadczonych przez PWSZ w Koninie, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Konina.
Koszt realizacji projektu to 3 268 110 PLN, kwota dofinansowania ze środków UE: 2 708 152,02 PLN
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1” współfinansowany ze środków UE
na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych.„ SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”


       

 

PWSZ w Koninie realizowała projekt pt. „ SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” . Projekt realizowany był w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działanie: Rozwój Polskich Uczelni w okresie 01.01.2015-31.05.2016.
 
Projekt polegał na przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy. W tym celu zaplanowano stworzenie nowego międzywydziałowego modułu studiów, który przygotuje przyszłych absolwentów uczelni do aktywności przedsiębiorczej na europejskim rynku pracy. W projekcie będą mogli wziąć udział bezpłatnie studenci wszystkich kierunków i specjalności.

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń obejmujący następujące zajęcia: „Eko-Przedsiębiorczość” „Umiejętności miękkie i komunikacja”, „Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług”, oraz wyjazdy studyjne i warsztaty w Polsce i Norwegii.

W trakcie trwania kursu uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Po zakończeniu projektu nowy moduł  studiów został na stałe wpisany do oferty Uczelni.  

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.
„Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany"

 

Projekt „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany”, skierowany jest do 45 mieszkańców Konina - osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie jako bezrobotni, wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia.

Projekt przewiduje następujące działania:
 • identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu
 • wsparcie psychologiczno-doradcze,
 • szkolenia z warsztatami z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych,
 • szkoleń zawodowych z następujących zawodów:
  • monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 15 osób;
  • asystent nauczyciela przedszkolnego – 15 osób;
  • asystent osoby niepełnosprawnej – 15 osób;
 • 12 miesięcznych staży dla wszystkich Uczestników Projektu.
Do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata zamierzające podnieść swoją aktywność zawodową na konińskim rynku pracy deklarujące chęć uczestnictwa w szkoleniach doradczo-psychologicznych oraz odbycia 12-miesięcznego stażu zawodowego, a także spełniające łącznie następujące kryteria (kryteria kwalifikowalności):
 1. legitymują się miejscem zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego w Mieście Konin,
 2. są osobami wyłącznie w wieku 50-64 lata,
 3. są osobami bezrobotnymi.
W Projekcie przewidziano wsparcie dla 45 Uczestników Projektu, z zastrzeżeniem następujących limitów :
 • kobiety – 20 osób,
 • mężczyźni – 25 osób;
w tym osoby długotrwale bezrobotne – 10 osób.

Wsparcie projektowe realizowane będzie przez Miasto Konin w ramach partnerstwa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. W rekrutacji potencjalnych Uczestników projektu uczestniczyć będzie Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2013 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Wartość projektu, po zakończonej procedurze negocjacyjnej prowadzonej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu wynosi 1 565 472,97 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i jest współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na: www.konin.eu/aktywni50/Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Wniosek dotyczy dofinansowania szkolenia z MS Excel na poziomie średniozaawansowanym dla pracowników PWSZ w Koninie. Szkolenie ma być realizowane od września do listopada 2015 r. Dokumenty złożono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie 10 czerwca 2015 r. 

Człowiek - najlepsza inwestycja


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Projekt „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” 

Projekt „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” był realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu:
 
1 września 2010 r. do 30 czerwca 2014 r.
 
Wykonawcy projektu:
 
Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie

Cel projektu:
 
Celem ogólnym projektu było  uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku zamawianym mechanika i budowa maszyn Instytutu Technicznego PWSZ w Koninie w okresie od początku września 2009 r. do końca czerwca 2014 r.
 
Cel ten zostanie zrealizowany przez:

- Wsparcie stypendialne studentów kierunku zamawianego mechanika i budowa maszyn,
- Zajęcia wyrównawcze,
- Innowacyjne formy prowadzenia zajęć,
- Zacieśnienie współpracy Instytutu Technicznego z pracodawcami,
- Realizację polityki równości szans w zakresie jednakowego dostępu do wsparcia udzielonegow projekcie.

Uczestnicy projektu:

Studenci kierunku zamawianego mechanika i budowa maszyn.

Biuro Projektu:
ul. Wyszyńskiego 3c
62-510 Konin
pok. 26, tel. 63 249 72 45

Koordynator projektu: dr hab. inż. Edward Pająk
 


 

Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele

                                                     


  Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w partnerstwie z miastem Konin
 
Projekt „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” realizowany w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu

01.07.2010-30.06.2015 r.

Wykonawcy projektu:

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w partnerstwie z Miastem Konin.

Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie kompetencji nauczycieli, wdrożenie systemu praktyk pedagogicznych oraz zwiększenie liczby szkół uczestniczących w procesie przygotowywania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczestnicy projektu:
 
Uczestnikami projektu było1395 studentów PWSZ w Koninie kształcących się na kierunkach: pedagogika, filologia angielska i filologia germańska, którzy w ciągu najbliższych czterech lat będą odbywali praktyki pedagogiczne oraz 175 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Koninie i okolicach, którzy będą pełnili rolę opiekunów praktyk.

Biuro projektu:
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
pok. 209 (II piętro), tel. 63-249-72-58
e-mail: praktyki.efs@konin.edu.pl

Koordynator Projektu:
Marek Piekarski
e-mail: praktyki.efs@konin.edu.pl

Ekspert naukowo-merytoryczny:
prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak
e-mail: jang@amu.edu.pl

                                                                        
Edukacja artystyczna - nowy kierunek studiów PWSZ w Koninie


 
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni; projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:

Od 01.09.2010 do 31.08.2013
 
Wykonawcy projektu:

Projekt realizowany  przez Instytut Edukacji Artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Cel:

Celem ogólny projektu: Rozwój w PWSZ w Koninie poprzez utworzenie i wdrożenie nowego kierunku studiów – edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością edukacja muzyczna szkolna, począwszy od początku września 2010 r.

Cel ogólny zostanie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
 1. Rozszerzenie oferty dydaktycznej PWSZ w Koninie;
 2. Wzmocnienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej;
 3. Wprowadzenie innowacyjnych form dydaktycznych w procesie nauczania;
 4. Realizację polityki równości szans w tym równości płci w zakresie jednakowego dostępu do wsparcia udzielonego w projekcie.
Uczestnicy projektu:
Łącznie 35 osób, w tym: 25 studentów studiów I stopnia nowo utworzonego kierunku edukacja artystyczna z zakresie sztuki muzycznej, 10 osób kadry dydaktycznej

Biuro projektu:
ul. Popiełuszki 4, pok. 12
62-510 Konin
tel. 63 249-71-60

Koordynator projektu:
dr Ryszard J. Piotrowski


Centrum Wykładowo - Dydaktyczne w Koninie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Całkowita wartość projketu: 14 875 431,28 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6 573 698,16 zł
Budżet Państwa: 2 211 035,00 zł
Samorzą Miasta Konina: 3 000 000,00 zł


Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Fundusze Europejskie - dla Innowacyjnej Wielkopolski

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 5.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”

 

 

 
 


Kronika Budowy  Centrum Wykładowo - Dydaktyczne w Koninie
<
 • _MG_3210
 • _MG_3214
 • _MG_3216
 • _MG_3218
 • _MG_3226
 • _MG_3229
 • _MG_3233
 • _MG_3238
 • _MG_3239
 • _MG_3268
 • _MG_3281
 • _MG_3283
 • _MG_3285
 • _MG_3287
 • _MG_3407
 • _MG_3412
 • _MG_3416
 • _MG_3418
 • _MG_3421
 • _MG_3426
 • _MG_3435
 • _MG_3444
 • _MG_3954
 • _MG_3955
 • _MG_3956
 • _MG_3958
 • _MG_3959
 • _MG_3960
 • _MG_3965
 • _MG_3966
 • _MG_3975
 • _MG_4787
 • _MG_4796
 • _MG_4800
 • _MG_4801
 • _MG_4805
 • _MG_4808
 • _MG_4814
 • _MG_4817
 • _MG_4821
 • _MG_4822
 • _MG_4828
 • _MG_4837
 • _MG_4843
 • _MG_4855
 • _MG_4860
 • _MG_4863
 • _MG_5722
 • _MG_5726
 • _MG_5734
 • _MG_5739
 • _MG_5742
 • _MG_5744
 • _MG_5751
 • _MG_5756
 • _MG_5765
 • _MG_5770_1
 • _MG_5771_1
 • _MG_5779
 • _MG_5781_1
 • _MG_5788_1
 • _MG_5789_1
 • 1__mg_5846_1
 • 1__mg_5847
 • 1__mg_5848
 • 1__mg_5855
 • 1__mg_5856
 • 1__mg_5861
 • 1__mg_5866
 • 1__mg_5867
 • 1__mg_5871
 • budowa%2520-%2520projekt%2520ulotki2
 • budowa
 • budowa_1
 • budowa-_1
 • budowa_1-001
 • budowa_1-002
 • budowa_2
 • budowa-_2
 • budowa_3
 • budowa_3-001
 • budowa_4
 • budowa-_4
 • budowa_4-001
 • budowa_5
 • budowa-_5
 • budowa_5-001
 • budowa_6
 • budowa-_6
 • budowa_6-001
 • budowa_7
 • budowa-_7
 • budowa_8
 • budowa-_8
 • budowa_9
 • budowa-_9
 • budowa_10
 • budowa-_10
 • budowa_10-001
 • budowa_11
 • budowa-_11
 • budowa_12
 • budowa-_12
 • budowa_13
 • budowa-_13
 • budowa_14
 • budowa_15
 • budowa-_15
 • budowa_16
 • budowa-_16
 • budowa_17
 • budowa-_17
 • budowa_18
 • budowa-_18
 • budowa_19
 • budowa-_19
 • budowa_20
 • budowa-_20
 • budowa_21
 • budowa-_21
 • budowa_22
 • budowa-_22
 • budowa_23
 • budowa-_23
 • budowa_24
 • budowa-_24
 • budowa_25
 • budowa-_25
 • budowa_26
 • budowa-_26
 • budowa_27
 • budowa-_27
 • budowa_28
 • budowa-_28
 • budowa_29
 • budowa-_29
 • budowa_30
 • budowa-_30
 • budowa_31
 • budowa-_31
 • budowa_32
 • budowa-_32
 • budowa_33
 • budowa-_33
 • budowa_34
 • budowa-_34
 • budowa_35
 • budowa-_35
 • budowa_36
 • budowa-_36
 • budowa_37
 • budowa-_37
 • budowa_38
 • budowa-_38
 • budowa_39
 • budowa-_39
 • budowa_40
 • budowa-_40
 • budowa_41
 • budowa-_41
 • budowa-_42
 • budowa_43
 • budowa-_43
 • budowa_45
 • budowa-_45
 • budowa_46
 • budowa-_46
 • budowa_47
 • budowa-_47
 • budowa_48
 • budowa-_48
 • budowa_49
 • budowa-_49
 • budowa_50
 • budowa-_50
 • budowa_51
 • budowa-_51
 • budowa_52
 • budowa-_52
 • budowa_53
 • budowa-_53
 • budowa_54
 • budowa-_54
 • budowa_55
 • budowa-_55
 • budowa_56
 • budowa-_56
 • budowa_57
 • budowa-_57
 • budowa_58
 • budowa-_58
 • budowa_59
 • budowa-_59
 • budowa_60
 • budowa-_60
 • budowa_61
 • budowa-_61
 • budowa_62
 • budowa-_62
 • budowa_63
 • budowa-_63
 • budowa_64
 • budowa-_64
 • budowa_65
 • budowa-_65
 • budowa_66
 • budowa-_66
 • budowa_67
 • budowa-_67
 • budowa_68
 • budowa-_68
 • budowa_69
 • budowa-_69
 • budowa_70
 • budowa-_70
 • budowa_71
 • budowa-_71
 • budowa_72
 • budowa-_72
 • budowa_73
 • budowa-_73
 • budowa_74
 • budowa-_74
 • budowa_75
 • budowa-_75
 • budowa_76
 • budowa-_76
 • budowa_77
 • budowa-_77
 • budowa_78
 • budowa-_78
 • budowa_79
 • budowa-_79
 • budowa_80
 • budowa-_80
 • budowa-_81
 • budowa_82
 • budowa-_82
 • budowa_83
 • budowa-_83
 • budowa_84
 • budowa-_84
 • budowa_85
 • budowa-_85
 • budowa_86
 • budowa-_86
 • budowa_87
 • budowa-_87
 • budowa_88
 • budowa-_88
 • budowa_89
 • budowa-_89
 • budowa_90
 • budowa-_90
 • budowa_91
 • budowa-_91
 • budowa_92
 • budowa-_92
 • budowa_93
 • budowa-_93
 • budowa_94
 • budowa-_94
 • budowa_95
 • budowa-_95
 • budowa_96
 • budowa-_96
 • budowa_97
 • budowa-_97
 • budowa_98
 • budowa-_98
 • budowa_99
 • budowa-_99
 • budowa_100
 • budowa-_100
 • budowa-_101
 • budowa-_102
 • budowa-_103
 • budowa-_104
 • budowa-_105
 • budowa-_106
 • budowa-_107
 • budowa-_108
 • budowa-_109
 • budowa-_110
 • budowa-_111
 • budowa-_112
 • budowa-_113
 • budowa-_114
 • budowa-_115
 • budowa-_116
 • budowa-_117
 • budowa-_118
 • budowa-_119
 • budowa-_120
 • budowa-_121
 • budowa-_122
 • budowa-_123
 • budowa-_124
 • budowa-_125
 • budowa-_126
 • budowa-_127
 • budowa-_128
 • budowa-_129
 • budowa-_130
 • budowa-_131
 • budowa-_132
 • budowa-_133
 • budowa-_134
 • budowa-_135
 • budowa-_136
 • budowa-_137
 • budowa-_138
 • budowa-_139
 • budowa-_140
 • budowa-_141
 • budowa-_142
 • budowa-_143
 • budowa-_144
 • budowa-_145
 • budowa-_146
 • budowa-_147
 • budowa-_148
 • budowa-_149
 • budowa-_150
 • budowa-_151
 • budowa-_152
 • budowa-_153
 • budowa-_154
 • budowa-_155
 • budowa-_156
 • budowa-_157
 • budowa-_158
 • budowa-_159
 • budowa-_160
 • budowa-_161
 • budowa-_162
 • budowa-_163
 • budowa-_164
 • budowa-_165
 • budowa-_166
 • budowa-_167
 • budowa-_168
 • budowa-_169
 • budowa-_170
 • budowa-_171
 • budowa-_172
 • budowa-_173
 • budowa-_174
 • budowa-_175
 • budowa-_176
 • budowa-_177
 • budowa-_178
 • budowa-_179
 • budowa-_180
 • budowa-_181
 • budowa-_182
 • budowa-_183
 • budowa-001
 • budowa-002
 • budowakwadrat2
 • centrum_mg_6098
 • centrum_mg_6099
 • centrum_mg_6104
 • centrum_mg_6108
 • centrum_mg_6113
 • centrum_mg_6117
 • centrum_mg_6125
 • centrum_mg_6126
 • centrum_mg_6145
 • centrum_mg_6147
 • centrum_mg_6151
 • centrum_mg_6154
 • centrum_mg_6157
 • centrum_mg_6161
 • centrum_mg_6169
 • centrum_mg_6173
 • centrum_mg_6175
 • centrum_mg_6178
 • centrum_mg_6194
 • centrum_mg_6704
 • centrum_mg_6707
 • centrum_mg_6709
 • centrum_mg_6712
 • centrum_mg_6720
 • centrum_mg_6723
 • centrum_mg_6738
 • centrum_mg_6750
 • centrum_mg_6757
 • centrum_mg_6762
 • centrum_mg_6769
 • centrum_mg_6774
>

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki