WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 23 października 2017

Projekty zrealizowane

„ SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”


       

 

PWSZ w Koninie realizowała projekt pt. „ SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” . Projekt realizowany był w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działanie: Rozwój Polskich Uczelni w okresie 01.01.2015-31.05.2016.
 
Projekt polegał na przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy. W tym celu zaplanowano stworzenie nowego międzywydziałowego modułu studiów, który przygotuje przyszłych absolwentów uczelni do aktywności przedsiębiorczej na europejskim rynku pracy. W projekcie będą mogli wziąć udział bezpłatnie studenci wszystkich kierunków i specjalności.

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń obejmujący następujące zajęcia: „Eko-Przedsiębiorczość” „Umiejętności miękkie i komunikacja”, „Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług”, oraz wyjazdy studyjne i warsztaty w Polsce i Norwegii.

W trakcie trwania kursu uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Po zakończeniu projektu nowy moduł  studiów został na stałe wpisany do oferty Uczelni.  

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.
„Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany"

 

Projekt „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany”, skierowany jest do 45 mieszkańców Konina - osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie jako bezrobotni, wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia.

Projekt przewiduje następujące działania:
 • identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu
 • wsparcie psychologiczno-doradcze,
 • szkolenia z warsztatami z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych,
 • szkoleń zawodowych z następujących zawodów:
  • monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 15 osób;
  • asystent nauczyciela przedszkolnego – 15 osób;
  • asystent osoby niepełnosprawnej – 15 osób;
 • 12 miesięcznych staży dla wszystkich Uczestników Projektu.
Do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata zamierzające podnieść swoją aktywność zawodową na konińskim rynku pracy deklarujące chęć uczestnictwa w szkoleniach doradczo-psychologicznych oraz odbycia 12-miesięcznego stażu zawodowego, a także spełniające łącznie następujące kryteria (kryteria kwalifikowalności):
 1. legitymują się miejscem zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego w Mieście Konin,
 2. są osobami wyłącznie w wieku 50-64 lata,
 3. są osobami bezrobotnymi.
W Projekcie przewidziano wsparcie dla 45 Uczestników Projektu, z zastrzeżeniem następujących limitów :
 • kobiety – 20 osób,
 • mężczyźni – 25 osób;
w tym osoby długotrwale bezrobotne – 10 osób.

Wsparcie projektowe realizowane będzie przez Miasto Konin w ramach partnerstwa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. W rekrutacji potencjalnych Uczestników projektu uczestniczyć będzie Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2013 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Wartość projektu, po zakończonej procedurze negocjacyjnej prowadzonej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu wynosi 1 565 472,97 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i jest współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na: www.konin.eu/aktywni50/Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Wniosek dotyczy dofinansowania szkolenia z MS Excel na poziomie średniozaawansowanym dla pracowników PWSZ w Koninie. Szkolenie ma być realizowane od września do listopada 2015 r. Dokumenty złożono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie 10 czerwca 2015 r. 

Człowiek - najlepsza inwestycja


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Projekt „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” 

Projekt „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” był realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu:
 
1 września 2010 r. do 30 czerwca 2014 r.
 
Wykonawcy projektu:
 
Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie

Cel projektu:
 
Celem ogólnym projektu było  uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku zamawianym mechanika i budowa maszyn Instytutu Technicznego PWSZ w Koninie w okresie od początku września 2009 r. do końca czerwca 2014 r.
 
Cel ten zostanie zrealizowany przez:

- Wsparcie stypendialne studentów kierunku zamawianego mechanika i budowa maszyn,
- Zajęcia wyrównawcze,
- Innowacyjne formy prowadzenia zajęć,
- Zacieśnienie współpracy Instytutu Technicznego z pracodawcami,
- Realizację polityki równości szans w zakresie jednakowego dostępu do wsparcia udzielonegow projekcie.

Uczestnicy projektu:

Studenci kierunku zamawianego mechanika i budowa maszyn.

Biuro Projektu:
ul. Wyszyńskiego 3c
62-510 Konin
pok. 26, tel. 63 249 72 45

Koordynator projektu: dr hab. inż. Edward Pająk
 


 

Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele

                                                     


  Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w partnerstwie z miastem Konin
 
Projekt „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” realizowany w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu

01.07.2010-30.06.2015 r.

Wykonawcy projektu:

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w partnerstwie z Miastem Konin.

Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie kompetencji nauczycieli, wdrożenie systemu praktyk pedagogicznych oraz zwiększenie liczby szkół uczestniczących w procesie przygotowywania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczestnicy projektu:
 
Uczestnikami projektu było1395 studentów PWSZ w Koninie kształcących się na kierunkach: pedagogika, filologia angielska i filologia germańska, którzy w ciągu najbliższych czterech lat będą odbywali praktyki pedagogiczne oraz 175 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Koninie i okolicach, którzy będą pełnili rolę opiekunów praktyk.

Biuro projektu:
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
pok. 209 (II piętro), tel. 63-249-72-58
e-mail: praktyki.efs@konin.edu.pl

Koordynator Projektu:
Marek Piekarski
e-mail: praktyki.efs@konin.edu.pl

Ekspert naukowo-merytoryczny:
prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak
e-mail: jang@amu.edu.pl

                                                                        
Edukacja artystyczna - nowy kierunek studiów PWSZ w Koninie


 
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni; projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:

Od 01.09.2010 do 31.08.2013
 
Wykonawcy projektu:

Projekt realizowany  przez Instytut Edukacji Artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Cel:

Celem ogólny projektu: Rozwój w PWSZ w Koninie poprzez utworzenie i wdrożenie nowego kierunku studiów – edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością edukacja muzyczna szkolna, począwszy od początku września 2010 r.

Cel ogólny zostanie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
 1. Rozszerzenie oferty dydaktycznej PWSZ w Koninie;
 2. Wzmocnienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej;
 3. Wprowadzenie innowacyjnych form dydaktycznych w procesie nauczania;
 4. Realizację polityki równości szans w tym równości płci w zakresie jednakowego dostępu do wsparcia udzielonego w projekcie.
Uczestnicy projektu:
Łącznie 35 osób, w tym: 25 studentów studiów I stopnia nowo utworzonego kierunku edukacja artystyczna z zakresie sztuki muzycznej, 10 osób kadry dydaktycznej

Biuro projektu:
ul. Popiełuszki 4, pok. 12
62-510 Konin
tel. 63 249-71-60

Koordynator projektu:
dr Ryszard J. Piotrowski


Centrum Wykładowo - Dydaktyczne w Koninie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Całkowita wartość projketu: 14 875 431,28 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6 573 698,16 zł
Budżet Państwa: 2 211 035,00 zł
Samorzą Miasta Konina: 3 000 000,00 zł


Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Fundusze Europejskie - dla Innowacyjnej Wielkopolski

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 5.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”

 

 

 
 


Kronika Budowy  Centrum Wykładowo - Dydaktyczne w Koninie
<
 • _MG_3210
 • _MG_3214
 • _MG_3216
 • _MG_3218
 • _MG_3226
 • _MG_3229
 • _MG_3233
 • _MG_3238
 • _MG_3239
 • _MG_3268
 • _MG_3281
 • _MG_3283
 • _MG_3285
 • _MG_3287
 • _MG_3407
 • _MG_3412
 • _MG_3416
 • _MG_3418
 • _MG_3421
 • _MG_3426
 • _MG_3435
 • _MG_3444
 • _MG_3954
 • _MG_3955
 • _MG_3956
 • _MG_3958
 • _MG_3959
 • _MG_3960
 • _MG_3965
 • _MG_3966
 • _MG_3975
 • _MG_4787
 • _MG_4796
 • _MG_4800
 • _MG_4801
 • _MG_4805
 • _MG_4808
 • _MG_4814
 • _MG_4817
 • _MG_4821
 • _MG_4822
 • _MG_4828
 • _MG_4837
 • _MG_4843
 • _MG_4855
 • _MG_4860
 • _MG_4863
 • _MG_5722
 • _MG_5726
 • _MG_5734
 • _MG_5739
 • _MG_5742
 • _MG_5744
 • _MG_5751
 • _MG_5756
 • _MG_5765
 • _MG_5770_1
 • _MG_5771_1
 • _MG_5779
 • _MG_5781_1
 • _MG_5788_1
 • _MG_5789_1
 • 1__mg_5846_1
 • 1__mg_5847
 • 1__mg_5848
 • 1__mg_5855
 • 1__mg_5856
 • 1__mg_5861
 • 1__mg_5866
 • 1__mg_5867
 • 1__mg_5871
 • budowa%2520-%2520projekt%2520ulotki2
 • budowa
 • budowa_1
 • budowa-_1
 • budowa_1-001
 • budowa_1-002
 • budowa_2
 • budowa-_2
 • budowa_3
 • budowa_3-001
 • budowa_4
 • budowa-_4
 • budowa_4-001
 • budowa_5
 • budowa-_5
 • budowa_5-001
 • budowa_6
 • budowa-_6
 • budowa_6-001
 • budowa_7
 • budowa-_7
 • budowa_8
 • budowa-_8
 • budowa_9
 • budowa-_9
 • budowa_10
 • budowa-_10
 • budowa_10-001
 • budowa_11
 • budowa-_11
 • budowa_12
 • budowa-_12
 • budowa_13
 • budowa-_13
 • budowa_14
 • budowa_15
 • budowa-_15
 • budowa_16
 • budowa-_16
 • budowa_17
 • budowa-_17
 • budowa_18
 • budowa-_18
 • budowa_19
 • budowa-_19
 • budowa_20
 • budowa-_20
 • budowa_21
 • budowa-_21
 • budowa_22
 • budowa-_22
 • budowa_23
 • budowa-_23
 • budowa_24
 • budowa-_24
 • budowa_25
 • budowa-_25
 • budowa_26
 • budowa-_26
 • budowa_27
 • budowa-_27
 • budowa_28
 • budowa-_28
 • budowa_29
 • budowa-_29
 • budowa_30
 • budowa-_30
 • budowa_31
 • budowa-_31
 • budowa_32
 • budowa-_32
 • budowa_33
 • budowa-_33
 • budowa_34
 • budowa-_34
 • budowa_35
 • budowa-_35
 • budowa_36
 • budowa-_36
 • budowa_37
 • budowa-_37
 • budowa_38
 • budowa-_38
 • budowa_39
 • budowa-_39
 • budowa_40
 • budowa-_40
 • budowa_41
 • budowa-_41
 • budowa-_42
 • budowa_43
 • budowa-_43
 • budowa_45
 • budowa-_45
 • budowa_46
 • budowa-_46
 • budowa_47
 • budowa-_47
 • budowa_48
 • budowa-_48
 • budowa_49
 • budowa-_49
 • budowa_50
 • budowa-_50
 • budowa_51
 • budowa-_51
 • budowa_52
 • budowa-_52
 • budowa_53
 • budowa-_53
 • budowa_54
 • budowa-_54
 • budowa_55
 • budowa-_55
 • budowa_56
 • budowa-_56
 • budowa_57
 • budowa-_57
 • budowa_58
 • budowa-_58
 • budowa_59
 • budowa-_59
 • budowa_60
 • budowa-_60
 • budowa_61
 • budowa-_61
 • budowa_62
 • budowa-_62
 • budowa_63
 • budowa-_63
 • budowa_64
 • budowa-_64
 • budowa_65
 • budowa-_65
 • budowa_66
 • budowa-_66
 • budowa_67
 • budowa-_67
 • budowa_68
 • budowa-_68
 • budowa_69
 • budowa-_69
 • budowa_70
 • budowa-_70
 • budowa_71
 • budowa-_71
 • budowa_72
 • budowa-_72
 • budowa_73
 • budowa-_73
 • budowa_74
 • budowa-_74
 • budowa_75
 • budowa-_75
 • budowa_76
 • budowa-_76
 • budowa_77
 • budowa-_77
 • budowa_78
 • budowa-_78
 • budowa_79
 • budowa-_79
 • budowa_80
 • budowa-_80
 • budowa-_81
 • budowa_82
 • budowa-_82
 • budowa_83
 • budowa-_83
 • budowa_84
 • budowa-_84
 • budowa_85
 • budowa-_85
 • budowa_86
 • budowa-_86
 • budowa_87
 • budowa-_87
 • budowa_88
 • budowa-_88
 • budowa_89
 • budowa-_89
 • budowa_90
 • budowa-_90
 • budowa_91
 • budowa-_91
 • budowa_92
 • budowa-_92
 • budowa_93
 • budowa-_93
 • budowa_94
 • budowa-_94
 • budowa_95
 • budowa-_95
 • budowa_96
 • budowa-_96
 • budowa_97
 • budowa-_97
 • budowa_98
 • budowa-_98
 • budowa_99
 • budowa-_99
 • budowa_100
 • budowa-_100
 • budowa-_101
 • budowa-_102
 • budowa-_103
 • budowa-_104
 • budowa-_105
 • budowa-_106
 • budowa-_107
 • budowa-_108
 • budowa-_109
 • budowa-_110
 • budowa-_111
 • budowa-_112
 • budowa-_113
 • budowa-_114
 • budowa-_115
 • budowa-_116
 • budowa-_117
 • budowa-_118
 • budowa-_119
 • budowa-_120
 • budowa-_121
 • budowa-_122
 • budowa-_123
 • budowa-_124
 • budowa-_125
 • budowa-_126
 • budowa-_127
 • budowa-_128
 • budowa-_129
 • budowa-_130
 • budowa-_131
 • budowa-_132
 • budowa-_133
 • budowa-_134
 • budowa-_135
 • budowa-_136
 • budowa-_137
 • budowa-_138
 • budowa-_139
 • budowa-_140
 • budowa-_141
 • budowa-_142
 • budowa-_143
 • budowa-_144
 • budowa-_145
 • budowa-_146
 • budowa-_147
 • budowa-_148
 • budowa-_149
 • budowa-_150
 • budowa-_151
 • budowa-_152
 • budowa-_153
 • budowa-_154
 • budowa-_155
 • budowa-_156
 • budowa-_157
 • budowa-_158
 • budowa-_159
 • budowa-_160
 • budowa-_161
 • budowa-_162
 • budowa-_163
 • budowa-_164
 • budowa-_165
 • budowa-_166
 • budowa-_167
 • budowa-_168
 • budowa-_169
 • budowa-_170
 • budowa-_171
 • budowa-_172
 • budowa-_173
 • budowa-_174
 • budowa-_175
 • budowa-_176
 • budowa-_177
 • budowa-_178
 • budowa-_179
 • budowa-_180
 • budowa-_181
 • budowa-_182
 • budowa-_183
 • budowa-001
 • budowa-002
 • budowakwadrat2
 • centrum_mg_6098
 • centrum_mg_6099
 • centrum_mg_6104
 • centrum_mg_6108
 • centrum_mg_6113
 • centrum_mg_6117
 • centrum_mg_6125
 • centrum_mg_6126
 • centrum_mg_6145
 • centrum_mg_6147
 • centrum_mg_6151
 • centrum_mg_6154
 • centrum_mg_6157
 • centrum_mg_6161
 • centrum_mg_6169
 • centrum_mg_6173
 • centrum_mg_6175
 • centrum_mg_6178
 • centrum_mg_6194
 • centrum_mg_6704
 • centrum_mg_6707
 • centrum_mg_6709
 • centrum_mg_6712
 • centrum_mg_6720
 • centrum_mg_6723
 • centrum_mg_6738
 • centrum_mg_6750
 • centrum_mg_6757
 • centrum_mg_6762
 • centrum_mg_6769
 • centrum_mg_6774
>

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki