WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 18 sierpnia 2019

Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 
 1. Koszt wydania publikacji – w całości obciąża Uczelnię i obejmuje (w przypadku pracowników PWSZ Konin: (WPWSZ w Koninie)
           − honorarium recenzenta,
           – wynagrodzenie projektanta okładki,
            – cenę druku.
 1. Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego - inicjuje proces wydawniczy:
         - formularze  (do pobrania na stronie: http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/122/823/ dokumenty-do-pobrania w zakładce   „Dokumenty do pobrania”) muszą być wypełnione i podpisane przez autora oraz Kierownika Zespołu Badawczego zgodnie z Zarządzeniem Rektora NR 125/2017 z 7 XI 2017 r. § 3 p. 3.
 1. Rada Wydawnicza – Przewodniczący Rady Wydawniczej zwołuje radę wydawniczą w skład, której wchodzą zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 98/2015, po ówczesnej opinii Senatu, osoby zatrudnione w PWSZ Konin.
 1. Rada Wydawnicza opiniuje wnioski wydawnicze,
 2. Podejmuje decyzję o publikacji lub odrzuceniu proponowanego materiału.
 3. W przypadku pozytywnej decyzji, autor dostarcza sformatowany plik, który w sytuacji wątpliwości, Redakcja poddaje procedurze antyplagiatowej w systemie Plagiat.pl.
 1. Recenzja – czas ok. 90 dni; tekst kierowany jest do recenzji po osobistym złożeniu publikacji w WPWSZ w Koninie (wydruk lub plik jednostronny sformatowany).
 1. autor proponuje trzech recenzentów z czego Rada Wydawnicza wybiera jednego,
  w przypadku wątpliwości wskazuje innego nie znajdującego się w propozycjach autora.
 1. Poprawki po recenzji – autor otrzymuje publikację wraz z recenzją i niezwłocznie wprowadza poprawki (czas na poprawki autorskie do 35 dni); publikacja powinna być dostarczona do WPWSZ w formie pliku jednostronnego.
 2. Redakcji technicznej i językowej dokonuje Wydawnictwo PWSZ Konin – (czas oczekiwania do 40 dni);
 3. Korekta i skład komputerowy – wykonuje Wydawnictwo PWSZ Koni.
 4. Projekty okładek – są wykonywane przez podmiot zewnętrzny na zlecanie Wydawnictwa PWSZ Konin;
 5. Umowa wydawnicza – jest zawierana z autorem po oddaniu dzieła do druku; w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie podpisuje ją Redaktor Naczelny Wydawnictwa.
 6. Druk – jest zlecany przez WPWSZ na podstawie umowy zlecenie, trwa ok. 14 dni.
 7. Nakład – ustala Rada Wydawnicza na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania (liczby studentów na danym kierunku) i informacji o potrzebach rynku; obejmuje również egzemplarze obowiązkowe, autorskie i archiwalne.
 8. Cena zbytu – ustala pion Kwestorski na podstawie poniesionych kosztów.
 9. Sprzedaż publikacji – Sklep internetowy PWSZ Koni (https://wydawnictwo-sklep.konin.edu.pl/) oraz umowa z dystrybutorem książek „AZYMUT”.
 

§ 1. Uwagi ogólne 
 1. Prace naukowe zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie podlegają procedurze recenzji zewnętrznej/naukowej.
§ 2. Procedura wewnętrznej oceny wydawniczej
 1. Prace naukowe podlegają procedurze oceny utworu po dokonaniu zgłoszenia pracy naukowej jako propozycji wydawniczej.
 2. Przyjęcie utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa jest możliwe jedynie po wyczerpaniu wszystkich etapów procedury oceny utworu zwartego we wniosku wydawniczym.
 3. Procedura wewnętrznej oceny proponowanego utworu na etapie wniosku wydawniczego składa się z następujących etapów:
  1. Etap 1. Wstępna ocena wniosku  przez Sekretariat Redakcji. Zgłaszany utwór podlega wstępnej ocenie pod względem zachowania warunków formalnych zgodnie
   z punktami zawartymi we wniosku wydawniczym.
  2. Etap 2. Ocena utworu przez Radę Wydawniczą. Po pozytywnej ocenie formalnej publikacja podlega ocenie przez Radę Wydawniczą, która analizuje poszczególne punkty wniosku wydawniczego:
- wybór tematu: problematyka zawarta we wniosku ma charakter naukowy, założenia treść tekstu jest spójna koncepcja pracy (merytoryczne uzasadnienie wydania zawierające m. in. odniesienie się do dotychczasowych publikacji Autora/Redaktora z tej samej tematyki i prac innych autorów z tej tematyki dostępnych na rynku),
- warsztat, metodyka i metodologia utworu: koncepcja wskazuje, iż tekst został przygotowany poprawnie pod względem warsztatowym, metodologicznym;
- znaczenie naukowe utworu: propozycja publikacji ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy;
- poprawność merytoryczna proponowanego utworu: jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie wiedzy i badań, wybrana metodologia została zastosowana w prawidłowy sposób;
 1. Decyzje Rady Wydawniczej w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia utworów do planu wydawniczego są komunikowane Autorom/ Autorowi.
§ 3. Procedura recenzji zewnętrznej/naukowej
 1. Przed uruchomieniem procedury recenzji zewnętrznej/naukowej – w przypadku wątpliwości dokument poddaje się ocenie antyplagiatowej w systemie Plagiat. pl.
 2. Recenzja zewnętrzna/naukowa będąca recenzją otwartą (zarówno recenzenci, jak i autorzy znają swoje personalia) kończy się jednoznacznym wnioskiem co do:
  1. przyjęcia pracy bez poprawek,
  2. przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
  3. odrzucenia pracy.
 3. Recenzenci dokonują oceny pracy w oparciu o następujące kryteria:
 4. wybór tematu: problematyka tekstu ma charakter naukowy, treść tekstu jest spójna
  z tematem;
 5. warsztat i metodyka utworu: tekst został przygotowany poprawnie pod względem warsztatowym;
 6. znaczenie naukowe utworu: tekst ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład
  w istniejący stan wiedzy;
 7. poprawność merytoryczna utworu: tekst jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie wiedzy i nauki.
 8. Autor otrzymuje wyniki recenzji. W razie gdy recenzja zawiera rekomendację o przyjęciu pracy do planu wydawniczego po wprowadzeniu określonych poprawek, Autor jest zobowiązany do ich wprowadzenia.
 9. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do pracy naukowej recenzent formułuje ocenę wraz z opinią, które elementy pracy wymagają poprawienia.
 10. Jeśli recenzja jest negatywna – tekst podlega odrzuceniu. Wydawnictwo podejmuje decyzję o nieprzyjęciu utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa.
 11. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo może przesłać pracę naukową do podwójnie ślepej recenzji naukowej (double blind review proces).
§ 4. Uwagi końcowe
 1. Sekretariat Redakcji na adres poczty elektronicznej Autora przesyła wyniki recenzji oraz ewentualne rekomendacje recenzenta dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian w utworze.
 2. Decyzje Kolegium Wydawniczego w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia utworów do planu wydawniczego są komunikowane autorowi przez sekretariat.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki