WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
      
Studia magisterskie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 23 kwietnia 2017

Etapy rekrutacji

REKRUTACJA KROK PO KROKU
 
I Rejestracja elektroniczna
Kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną na stronie internetowej: www.pwsz.konin.edu.pl
Rekrutacja rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. i trwa do 23 września 2017 r.

 
II Postępowanie rekrutacyjne
 
Po wypełnieniu elektronicznego formularza (zadeklarowaniu kierunku/kierunków), zostanie wygenerowane podanie o przyjęcie na studia i druk opłaty rekrutacyjnej, które należy wydrukować. Po uiszczeniu opłaty należy dostarczyć do Centrum Rekrutacji i Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Wyszyńskiego 3C/Biblioteka, 62-510 Konin:
 1. wygenerowane z systemu i wydrukowane podanie o przyjęcie na wybrany kierunek - w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy na kierunki: zdrowie publiczne*, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne,
 4. kopię świadectwa dojrzałości, kopię odpisu świadectwa dojrzałości lub kopie aneksów do świadectwa dojrzałości, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 5. kopię świadectwa dojrzałości i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, a także oryginał dokumentu w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 6. jedną aktualną kolorową fotografię kandydata (o wymiarach 35 x 45 mm), zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 7. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 8. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia będącego osobą niepełnosprawną,
 9. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich oraz suplementu do dyplomu, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię), albo zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego, gdy uczelnia nie wydała kandydatowi dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia II stopnia.
 10. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1,
  a także oryginał certyfikatu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia II stopnia na kierunku filologia - nie dotyczy osób, które ukończyły studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1,
 11. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię, jeżeli kandydatowi nie wydano suplementu do dyplomu – w przypadku kandydata na studia II stopnia.
 *) kierunek zostanie uruchomiony po otrzymaniu zgody MNiSW

III Postępowanie kwalifikacyjne
 
Postępowanie obejmuje:
 1. weryfikację złożonych podań na podstawie wyników z matury (w przypadku kandydata na studia I stopnia),
 2. weryfikację złożonych podań na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów lub certyfikacie językowym (w przypadku  kandydata na studia II stopnia),
 3. wyniki z egzaminu wstępnego na kierunku filologia,
 4. umieszczenie kandydata na liście osób przyjętych, zamieszczonej na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach PWSZ w Koninie.
 
IV Decyzja o przyjęciu na studia
 
Osoba przyjęta na studia stacjonarne/niestacjonarne zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po odbiór decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz dostarczyć dwa egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne lub świadczone usługi edukacyjne przez PWSZ w Koninie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 17 zł.
Każda strona umowy powinna być zaparafowana przez osobę przyjętą na studia.
 
Dane do przelewu za ELS:
Wpłaty za ELS należy dokonać na konto PWSZ w Koninie:
Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Koninie
Nr rachunku: 22150014611214600147750000
(podając: nazwisko i imię, kierunek studiów, z dopiskiem "opłata za ELS").
Opłata za ELS - 17 zł.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki