Uczelnia
Slider

Harmonogram działań w zakresie doskonalenia WSZJK w PWSZ w Koninie
w roku akademickim 2018/2019

 
Lp. Działanie Forma
realizacji
Termin
realizacji
Odpowiedzialni
1. Sformułowanie zadań Uczelni i wydziałów
w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2018/2019
uchwała Senatu,
uchwały rad wydziałów
XI 2018 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i Senat/
wydziałowe komisje ds. oceny jakości kształcenia i rady wydziałów
2. Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi podstawowych:  Rok akademicki 2018/2019
a. Przeprowadzenie oceny za pomocą arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych wypełnienie arkuszy przez osoby hospitujące zajęcia zadanie ciągłe kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
b. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny nauczycieli badanie ankietowe wśród studentów II 2019
VI 2019
Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
c. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny jakości kształcenia badanie ankietowe wśród studentów, słuchaczy
i nauczycieli
V-VI 2019 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
d. Przeprowadzenie oceny za pomocą sprawozdań z monitorowania karier zawodowych  absolwentów opracowanie sprawozdania z monitorowania karier zawodowych  absolwentów XII 2018 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
e. Przeprowadzenie oceny poziomu realizacji praktyk zawodowych studentów  w roku akademickim 2017/2018 protokół z analizy sprawozdań
z realizacji studenckich praktyk zawodowych
XI 2018 dziekani, opiekunowie praktyk
3. Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi wspomagających: Rok akademicki 2018/2019
a. Przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych sporządzenie sprawozdania
lub protokołu
I-III 2019
V-IX 2019
promotorzy prac dyplomowych
Dział Dydaktyki
b. Cykliczne spotkania Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów ze studentami organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani
c. Cykliczne spotkania nauczycieli wchodzących w skład minimum kadrowego kierunku studiów w celu oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych
d. Cykliczne spotkania rad programowych
z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego
organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe Rektor, dziekani, kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych
4. Przygotowanie raportów oceny jakości kształcenia: Rok akademicki 2018/2019
a. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia na kierunku opracowanie raportu IX 2019 kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
b. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia na wydziałach opracowanie raportu IX 2019 wydziałowe komisje  ds. oceny jakości kształcenia
c. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie opracowanie raportu X 2019 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
5. Ustalenie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia: Rok akademicki 2019/2020
a. Ustalenie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na
Uczelni i ich przedłożenie Senatowi, wraz
z harmonogramem realizacji w roku akademickim 2019/2020
opracowanie propozycji działań X 2019 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
6. Sformułowanie zadań Uczelni i wydziałów
w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2019/2020
uchwała Senatu,
uchwały rad wydziałów
XI 2019 Senat /
rady wydziałów
7. Opublikowanie na stronie internetowej Uczelni, wydziałów i wydziałowych jednostek organizacyjnych raportów oceny jakości kształcenia oraz zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia za rok akademicki 2018/2019 opublikowanie raportów
i zadań
XI/XII 2019 osoby odpowiedzialne za aktualizowanie strony internetowej